Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.automaker.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Automaker.nl

Over ons privacybeleid

Automaker.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Automaker.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Automaker.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.automaker.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Automaker.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Automaker.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

www.automaker.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Automaker.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Automaker.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Automaker.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Automaker.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Automaker.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automaker.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Automaker.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Automaker.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Automaker.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Automaker.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Automaker.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Automaker.nl. Automaker.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Automaker.nl.

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

automaker.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/ActivityType(s) of DataLawful basis for processing
To improve user experience
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
To improve ad performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
To improve content creation
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
To improve website performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transferred to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

 


 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Vidstart LTD
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
INIS sp. zo.o.
Roq.ad Inc.
Justpremium BV
Tapjoy, Inc.
Seenthis AB
Notify
Trinity Audio
appTV Ltd.
Bannerflow AB
Welect GmbH
Proxi.cloud sp. z.o.o
Lucid Holdings, LLC
Kochava Inc.
Smile Wanted Group
Artefact Deutschland GmbH
Criteo SA
N Technologies Inc.
TabMo SAS
Cluep LLC
Near Pte Ltd
Programatica de publicidad S.L.
Maximus Live LLC
Mobsuccess
digidip GmbH
TreSensa Technologies, Inc.
AdColony, Inc.
Carbon (AI) Limited
Mirando GmbH & Co KG
Solocal
GlobalWebIndex
Audience Network
BeeswaxIO Corporation
YOC AG
adrule mobile GmbH
QUARTER MEDIA GmbH
TargetVideo GmbH
Placense Ltd
Sportradar AG
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
ADSOCY
Realytics
NEORY GmbH
adhood.com
Adsolutions BV
Pubfinity LLC
SunMedia
Mediaforce LTD
Dataseat Ltd
TIMEONE PERFORMANCE
THE LINEA 1 MKT SL
LifeStreet Corporation
Admedo Technology Ltd
Unruly Group Ltd
Knorex
ADCELL | Firstlead GmbH
adQuery
Brid Video DOO
BRICKS
PML Innovative Media
Reveal Mobile Inc
Ziff Davis LLC
SelectMedia International LTD
RevJet
OneTag Limited
AdDefend GmbH
Cedato Technologies Ltd
MEDIAMETRIE
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Mobility-Ads GmbH
Rakuten Marketing LLC
Liveintent Inc.
Jampp LTD
Lotame Solutions, inc
AAX LLC
Squared SAS
AdSpirit GmbH
Sojern, Inc.
Impact Tech Inc.
WAM Group Ltd, t/a Admix
Bidtellect, Inc
AddApptr GmbH
IVO Media Ltd
Azerion Holding B.V.
adMarketplace, Inc.
Between Exchange
Amazon Advertising
QuantumCast digital GmbH
Dynata LLC
Ermes
Localsensor B.V.
42 Ads GmbH
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Dianomi ltd
AdView
RDandX Group DMCC
Seedtag Advertising S.L
Browsi
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Media Square
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Scene Stealer Limited
Footballco Media Limited
Inspired Mobile Limited
ADWAYS SAS
YouGov
glomex GmbH
NEURAL.ONE
Revcontent, LLC
Keymantics
VUUKLE DMCC
DistroScale, Inc.
AWIN AG
Sqreem Technologies Private Limited
Simplifi Holdings Inc
PubMatic, Inc.
Truvid Inc.
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Glimpse Protocol Limited
Ströer SSP GmbH (SSP)
VECTAURY
retailAds GmbH & Co. KG
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Triton Digital Canada Inc.
MobileFuse LLC
LoopMe Limited
emetriq GmbH
A Million Ads Ltd
zeotap GmbH
Effiliation / Effinity
Adhese
Advisible AB
Avantis Video Ltd
Widespace AB
Semasio GmbH
StackAdapt
Arrivalist Co
Project Agora Ltd
Upwave Inc.
XChange by SFBX®
Brave People Ltd.
Luna Media Group LLC
Sonic Odeeo ltd
Comscore B.V.
Mobfox US LLC
Weborama
DynAdmic
Innovid Inc.
AdQuiver Media SL
uppr GmbH
remerge GmbH
usemax advertisement (Emego GmbH)
Click Tech Limited
Adikteev
PIXIMEDIA SAS
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
NeuStar, Inc.
BidBerry SRL
OnAudience Ltd
Adtube AS
Smart Adserver
LiveRamp, Inc.
Bidstack Limited
Pure Local Media GmbH
Samsung Ads
MUSO TNT LIMITED
Jellyfish France
Commanders Act
Mediakeys Platform
GeoEdge
VLYBY Digital GmbH
33Across
AudienceProject Aps
Epom Ltd.
OpenWeb LTD
Alliance Gravity Data Media
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Oracle Data Cloud
Realeyes OU
Miaozhen Information Technology Co. Ltd
Remixd Media, Inc.
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
video intelligence AG
SpotX, Inc
Bigabid Media ltd
Fido S.r.l
1plusX AG
AdsWizz Inc.
The MediaGrid Inc.
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Accorp Sp. z o.o.
Amnet GmbH
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Ogury Ltd.
Cookie Market LTD
Leadoo Marketing Technologies Ltd
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Onnetwork Sp. z o.o.
ShinyStat S.p.a.
SpringServe, LLC
Norstat AS
Wagawin GmbH
Crowdy News Ltd
Triple13 Ltd
Telaria SAS
Collective Europe Ltd.
SINGLESPOT SAS
GeoProve
AREIA (ADLOOP)
EXOCLICK, S.L.
Next Media SRL
adality GmbH
I.R.V. D.O.O.
OpenX
Smartology Limited
White Ops, Inc.
Mediasmart Mobile S.L.
Gemius SA
Nubo LTD
Resolution Media München GmbH
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Adform
Nano Interactive GmbH
EASYmedia GmbH
Clever Advertising, Lda.
adWMG
Channel Pilot Solutions GmbH
Snapupp Technologies SL
Objective Partners BV
Publisher First, Inc.
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Fiducia DLT Limited
Adevinta Spain S.L.U.
Madington
Arcspire Limited
Stream Eye OOD
Aptivio Inc
Baidu USA
Gamoshi Ltd
Adserve.zone / Artworx AS
GRAPHINIUM
Kiosked Ltd
eBay Inc
The Trade Desk
Permodo GmbH
Bandsintown Amplified LLC
Spoods GmbH
Protected Media LTD
Impact+
SPORTORITY UK LTD
Skaze
Cavai AS & UK
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Smartclip Hispania SL
WebAds B.V
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
JS Web Production
Crimtan Holdings Limited
advanced store GmbH
Celtra, Inc.
Market Resource Partners LLC
Frameplay Corporation
Axiom Media Connect
Bombora Inc.
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Audience Solutions S.A.
Contact Impact GmbH
DIGITEKA Technologies
NEXD
Reignn Platform Ltd
Parrable, Inc.
Pressboard Media Inc
Verizon Media EMEA Limited
Active Agent (ADITION technologies AG)
Location Sciences AI Ltd.
Disqus
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Mars Inc.
Telecoming S.A.
RevX
Oracle Data Cloud - Moat
SMARTSTREAM.TV GmbH
Kairion GmbH
ADRENALEAD
YieldLift LLC
IPSOS MORI UK LTD
Avocet Systems Limited
Sizmek by Amazon
Mediascore mbH
Mediavine, Inc.
GADSME
Viralize SRL
Adobe Advertising Cloud
Hybrid Adtech GmbH
ucfunnel Co., Ltd.
Clinch Labs LTD
Ad Alliance GmbH
NOW GmbH
Caroda s.r.o.
Skimbit Ltd
AntVoice
Online Solution
ETARGET SE
ONEcount
TripleLift, Inc.
HyperTV Inc.
FeedAd GmbH
Mintegral international limited
SpearAd GmbH
Somplo Ltd
Emerse Sverige AB
Index Exchange, Inc.
BusinessClick
Marfeel Solutions, SL
netzeffekt GmbH
Visarity Technologies GmbH
Arkeero
ScaleMonk Inc.
respondi AG
Listonic Sp. z o.o.
Yieldlab AG
The Kantar Group Limited
Terminus Software Inc.
Velocity Made Good LLC
Anzu Virtual Reality LTD
bam! interactive marketing GmbH
Roku Advertising Services
Liftoff Mobile, Inc.
Fifty Technology Limited
Paypersale.ru
MiQ
SYNC
Better Banners A/S
INFOnline GmbH
PRECISO SRL
ADITION technologies AG
LiquidM Technology GmbH
A.Mob
numberly
360e-com Sp. z o.o.
Publica LLC
Converto AG
Tapad, Inc.
IPONWEB GmbH
Yieldmo, Inc.
Zoomd Ltd.
socoto gmbh & co. kg
Dugout Ltd
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Snapsort Inc., operating as Sortable
Flexoffers.com, LLC
One Planet Only
Appier PTE Ltd
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
diva-e products
adbalancer Werbeagentur GmbH
Verve Group Europe GmbH
Dynamic 1001 GmbH
Jetpack Digital LLC
LeadsRx, Inc.
On Device Research Limited
Clipcentric, Inc.
Triapodi Ltd.
Adludio Ltd.
BILENDI SA
Aarki, Inc.
Duration Media, LLC.
Playrcart Limited
Platform161 B.V.
smartclip Europe GmbH
Telaria, Inc
Ketchup Adv Spa
Octaive Ltd.
Piano Software Inc
Onesoon Limited t/a Adalyser
Digital Squad
Habu
Extreme Reach, Inc
INVIBES GROUP
AdGear Technologies, Inc.
Hillside (Sports) GP Limited
Inskin Media LTD
Connatix Native Exchange Inc.
Meetrics GmbH
Hybrid Theory
Rich Audience Technologies SL
Adkernel LLC
Opt Out Advertising B.V.
Pulse Innovations Limited
Hashtag Labs Inc.
Allegro.pl
Onfocus (Adagio)
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Prebid.org
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Yieldlove GmbH
TAPTAP Digital SL
Monet Engine Inc
Mars Media Group
The Rubicon Project, Inc.
Sirdata
Hindsight Technology Solutions, Inc.
AUDIOMOB LTD
lead alliance GmbH
Quality Media Network GmbH
Bring! Labs AG
iProspect GmbH
Permutive Limited
Samba TV UK Limited
Adtelligent Inc.
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Acxiom
Brand Advance Ltd
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
travel audience GmbH
SITU8ED SA
adnanny.com SLU
Kameleoon SAS
SmartFrame Technologies
NETILUM (AFFILAE)
Vidoomy Media SL
Admixer EU GmbH
Bannernow, Inc.
BEINTOO SPA
Insticator, Inc.
Freshclip GmbH & Co. KG
Media.net Advertising FZ-LLC
DoubleVerify Inc.​
Cloud Technologies S.A.
BritePool Inc
Rapid Performance GmbH
wetter.com GmbH
AdTheorent, Inc
mainADV Srl
Readpeak Oy
Maiden Marketing Pte Ltd
Jivox Corporation
Reach Media GmbH
Fandom, Inc.
Online Advertising Network Sp. z o.o.
BSmartData GmbH
Pelmorex Corp.
Persona.ly
UberMedia, Inc.
Adnami Aps
: Tappx
Google Advertising Products
Bounce Exchange, Inc
Jaduda GmbH
The Procter & Gamble Company
Adxperience SAS
Audienzz AG
PubWise, LLLP
Ingenious Technologies AG
EMX Digital LLC
ViewPay
Goldbach Group AG
Adelaide Metrics Inc
Opinary GmbH
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
VRTCAL Markets Inc
BidMachine Inc.
Smaato, Inc.
Fusio by S4M
KUPONA GmbH
Bertelsmann Data Service GmbH
MGID Inc.
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
GeistM Technologies LTD
Ensighten
Rezonence Limited
Improve Digital BV
Permutive Technologies, Inc.
AudienceRun corp
Powerspace
Media16 ltd
Good-Loop Ltd
Adpone SL
Unilever Polska sp. z o.o.
cynapsis interactive GmbH
Vibrant Media Limited
Adssets AB
Smadex SL
Adlane LTD
BLIINK SAS
Radio Net Media Limited
Factor Eleven GmbH
PixFuture Media Inc.
Betgenius Ltd
Gamned
Mobilewalla, Inc.
Impactify
Ve Global UK Limited
Adzymic Pte Ltd
CAKE Software, Inc.
Converge-Digital
InMobi Pte Ltd
communicationAds GmbH & Co. KG
Optomaton UG
Nativo, Inc.
Salesforce.com, Inc.
Digital East GmbH
Justtag Sp. z o.o.
Captify Technologies Limited
Teroa S.A.
ARMIS SAS
THE NEWCO S.R.L.
IQM CORPORATION
SPEAKOL DMCC
adbility media GmbH
Strossle International AB
BidTheatre AB
Dailymotion SA
GP One GmbH
Timehop, Inc.
AdMaxim Inc.
Teemo SA
NextRoll, Inc.
One Tech Group GmbH
Smart Traffik
Kubient Inc.
Goodeed
ConnectAd Realtime GmbH
digitalAudience
Delta Projects AB
SublimeSkinz - Adledge
MISSENA
iPROM
Mobkoi Ltd
Integral Ad Science, Inc.
Wizaly
Cuebiq
agof studies
Underdog Media LLC
Shopalyst Inc
Go.pl sp. z o.o.
Content Ignite
3Q nexx GmbH
Epsilon
Sharethrough, Inc
Sublime
audio content & control GmbH
Global Media & Entertainment Limited
LEESTEN INC
Nexx360
ADventori SAS
Mindlytix SAS
twiago GmbH
Mobile Professionals BV
Eulerian Technologies
HUAWEI Ads
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
RTB House S.A.
Dentsu London Limited
ADYOULIKE SA
NumberEight Technologies Ltd
Admo.tv (Clickon)
ZEDO Inc.
Adverty AB (publ)
Rebold Marketing & Communication SLU
Beachfront Media LLC
NoBid, Inc.
Solution coupons
ADARA MEDIA UNLIMITED
BIDSWITCH GmbH
Outbrain UK Ltd
vitrado GmbH
Quantyoo GmbH & Co. KG
MADVERTISE MEDIA
Comcast International France SAS
AuDigent
Blingby LLC
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Traffective GmbH
Videobyte Inc
Sovrn Holdings Inc
AcuityAds Inc.
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
InsurAds Technologies SA.
Blue
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Spotad
Sparklit Networks Inc
Golden Bees
Nielsen Marketing Cloud
DeepIntent, Inc.
INFINIA MOBILE S.L.
VGI CTV, Inc
Exit Bee Limited
Apester Ltd
Demandbase, Inc.
Targetspot Belgium SPRL
Internet BillBoard a.s.
Lifesight Pte. Ltd.
Spotible
FUNKE Digital GmbH
MediaMath, Inc.
ad6media
PROXISTORE
Performax.cz, s.r.o.
Moloco, Inc.
SoD ScreenOnDemand GmbH
Teads
SoundCast
6Sense Insights, Inc.
Seznam.cz, a.s.
ZAM Network LLC dba Fanbyte
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Skoiy
Fyber
Kayzen
Otto (GmbH & Co KG)
DEFINE MEDIA GMBH
Hivestack Inc.
MindTake Research GmbH
Adtarget Medya A.S.
Sirdata Cookieless
adsquare GmbH
Zemanta, Inc.
Neodata Group srl
Evolution Technologies Inc.
Automattic Ads
Digiseg ApS
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
UniCredit S.p.A.
Quantcast International Limited
ID5 Technology SAS
Ezoic Inc.
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Deutsche Post AG
Clipr
Blis Media Limited
Flashtalking, Inc.
Sonobi, Inc
Passendo Aps
Viewdeos 2015 LTD
Tangoo Srl
ADSTOURS SAS
mediarithmics SAS
Brand Metrics Sweden AB
Relay42 Netherlands B.V.
Nielsen LLC
DNA-I.COM
Adtriba GmbH
Addrelevance
M32 Connect Inc
ADman Interactive SLU
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Newsroom AI Ltd
IP Deutschland GmbH
SMARTLINE SYSTEMS
Unmatched Solutions Limited
Bucksense Inc
The Reach Group GmbH
Adnuntius AS
B2B Media Group EMEA
BeOp
Konodrac S.L.
McCann Discipline LTD
Polar Mobile Group Inc.
Beaconspark Ltd
Imonomy
BYTEDANCE PTE. LTD.
Xandr, Inc.
GroupM UK Limited
Amobee Inc.
Marfeel Solutions, SL (Compass)
TV SQUARED LIMITED
NetSuccess, s.r.o.
Zeta Global
Opti Digital SAS
Netpoint Media GmbH
Exactag GmbH
EDGE NPD Sp. z o.o.
Alphalyr SAS
TX Group AG
Threedium
dataXtrade GmbH
jsdelivr.com
Eyeota Pte Ltd
The ADEX GmbH
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Livewrapped AB
admetrics GmbH
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Experian Limited
Consumable, Inc.
Adverticum cPlc.
Publicis Media GmbH
Seeding Alliance GmbH
The Ozone Project Limited
Dentsu Denmark A/S
MARKETPERF CORP
1Agency
Vidazoo Ltd
GfK SE
Discover-Tech ltd
Silverbullet Data Services Group
Adloox SA
Showheroes SE
Blue Billywig BV
Cint AB
Venatus Media Limited
INVIDI technologies AB
MyTraffic
CIBLECLIC
Pexi B.V.
INNITY
Kwanko
Sub2 Technologies Ltd
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Noster Finance S.L.
Aniview LTD
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Unruly Group LLC
MNTN
SheMedia, LLC
belboon GmbH
Ströer SSP GmbH (DSP)
AirGrid LTD
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
Blockthrough, Inc.
Little Big Data sp. z o.o.
Sift Media, Inc
plista GmbH
Pixalate, Inc.
ARKHEUS
VIADS ADVERTISING S.L.
WhatRocks Inc.
Axonix LTD
Dentsu Aegis Network Italia SpA
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Kargo Global Inc.
ShareThis, Inc
Signal Digital Inc.
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Confiant Inc.
Samba TV Inc.
Audiencerate LTD
EASY Marketing GmbH
ADUX
AerServ LLC
Kairos Fire
Pinpoll GmbH
United Internet Media GmbH
GumGum, Inc.
Taboola Europe Limited
CentralNic Poland sp. z o.o.
Webgains GmbH
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/automaker.nl/annualRequestSummary regarding automaker.nl