Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.automaker.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Automaker.nl

Over ons privacybeleid

Automaker.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Automaker.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Automaker.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.automaker.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Automaker.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Automaker.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

www.automaker.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Automaker.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Automaker.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Automaker.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Automaker.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Automaker.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automaker.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Automaker.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Automaker.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Automaker.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Automaker.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Automaker.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Automaker.nl. Automaker.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Automaker.nl.

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

automaker.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Welect GmbH
Kargo Global Inc.
Internet BillBoard a.s.
Adverty AB (publ)
Seven Technologies S.L.
ARKHEUS
Jivox Corporation
AudienceProject Aps
adality GmbH
Mobility-Ads GmbH
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Frameplay Corporation
Viznet
Media Square
Unacast Inc.
Localsensor B.V.
GeistM Technologies LTD
Konodrac S.L.
Octave IP Limited
Market Resource Partners LLC
Sizmek by Amazon
Commanders Act
Mobilewalla, Inc.
Jetpack Digital LLC
QUARTER MEDIA GmbH
Justpremium BV
Teemo SA
Bucksense Inc
Google Advertising Products
JS Web Production
Dentsu London Limited
Seedtag Advertising S.L
Arkeero
TrueData Solutions, Inc.
Novatiq limited
Blingby LLC
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Offerista Group GmbH
SheMedia, LLC
Content Ignite
Skoiy
Ermes
Brand Metrics Sweden AB
Adtriba GmbH
VIADS ADVERTISING S.L.
EDGE NPD Sp. z o.o.
Proxi.cloud sp. z.o.o
NumberEight Technologies Ltd
Brid Video DOO
adsquare GmbH
Gemius SA
Telecoming S.A.
Jaduda GmbH
PIXIMEDIA
ConnectAd Realtime GmbH
Magnite CTV, Inc.
Media16 ltd
RevJet
Dianomi PLC
MobileFuse LLC
Questpass Sp. z o.o.
Oracle Data Cloud
MUSO TNT LIMITED
Seeding Alliance GmbH
Passendo Aps
Vidstart LTD
Playrcart Limited
AUDIOMOB LTD
Bidmatic Inc
Showheroes SE
Velocity Made Good LLC
Kertil Iberia SL
Jampp LTD
MEDIAMETRIE
Sirdata Cookieless
digitalAudience
Lucid Holdings, LLC
KUPONA GmbH
netzeffekt GmbH
Timehop, Inc.
Celtra, Inc.
communicationAds GmbH & Co. KG
Effiliation / Effinity
RTB House S.A.
ucfunnel Co., Ltd.
Hurra Communications GmbH
GroupM UK Limited
Samba TV, Inc.
Onfocus (Adagio)
NoBid, Inc.
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
ADman Interactive SLU
Pixalate, Inc.
Hybrid Theory
Glimpse Protocol Limited
Ströer Digital Media GmbH
Resono B.V.
Captify Technologies Limited
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
AdsWizz Inc.
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
The ADEX GmbH
Footballco Media Limited
Justtag Sp. z o.o.
TabMo SAS
LeadsRx, Inc.
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Taboola Europe Limited
Meetrics GmbH
Teavaro
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
OpenX
Crimtan Holdings Limited
Kayzen
Blockthrough, Inc.
ShinyStat S.p.a.
AdQuiver Media SL
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
INIS sp. zo.o.
Nielsen Marketing Cloud
Fyber
Comscore B.V.
Nubo LTD
ACTV8, Inc.
Brandhouse/Subsero A/S
Audience Solutions S.A.
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
Kwanko
Anzu Virtual Reality LTD
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Prebid.org
Admo.tv (Clickon)
Salesforce.com, Inc.
Terminus Software Inc.
Airnow Media Ltd
Moloco, Inc.
HUAWEI Ads
Opt Out Advertising B.V.
belboon GmbH
Triapodi Ltd.
Norstat AS
Avantis Video Ltd
Extreme Reach, Inc
Samsung Ads
PIA Advertising GmbH
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
adMarketplace, Inc.
Publica LLC
Smile Wanted Group
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
ad6media
Dentsu Italia SpA
Viewdeos 2015 LTD
Dynamic 1001 GmbH
Maiden Marketing Pte Ltd
MADVERTISE MEDIA
DynAdmic
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
AdSpirit GmbH
LiveRamp
Notify
SoD ScreenOnDemand GmbH
Noster Finance S.L.
EASY Marketing GmbH
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
DistroScale, Inc.
Quality Media Network GmbH
ADARA MEDIA UNLIMITED
AcuityAds Inc.
Weborama
Xandr, Inc.
PubMatic, Inc.
IQM CORPORATION
HyperTV Inc.
SINGLESPOT SAS
DNA-I.COM
YieldLift LLC
OneFootball GmbH
Netpoint Media GmbH
NetSuccess, s.r.o.
Amnet GmbH
AudienceRun corp
Apester Ltd
Adlane LTD
Adventure Media
REMAILME
Yahoo EMEA Limited
M32 Connect Inc
Inskin Media LTD
Radio Net Media Limited
152 Media LLC
BYTEDANCE PTE. LTD.
One Tech Group GmbH
Cint AB
Luna Media Group LLC
Sonic Odeeo ltd
Signal Digital Inc.
Pure Local Media GmbH
Deutsche Post AG
Automattic Ads
Nano Interactive GmbH
A.Mob
GP One GmbH
Nielsen International SA
MNTN
INVIBES GROUP
Realeyes OU
Quadrant Global Pte Ltd
Wizaly
Kiosked Ltd
Kochava Inc.
Confiant Inc.
Bigabid Media ltd
Smartology Limited
Parrable, Inc.
Next Millennium Media INC
BCOVERY SAS
Semasio GmbH
Wunderkind Corporation
Italiaonline S.p.A.
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
ARMIS SAS
Research and Analysis of Media in Sweden AB
BritePool Inc
Relay42 Netherlands B.V.
TargetVideo GmbH
Adverticum cPlc.
EXOCLICK, S.L.
VECTAURY
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Adevinta Spain S.L.U.
Alliance Gravity Data Media
Clipr
TypeA Holdings Ltd
PulsePoint, Inc.
Sublime
Tri-table Sp. z o.o.
Allegro.pl
Covatic Ltd
Location Sciences AI Ltd.
Cavai AS & UK
3Q nexx GmbH
Lifesight Pte. Ltd.
Baidu USA
ADFI MEDIA SL
DEFINE MEDIA GMBH
Near Pte Ltd
Skaze
Habu
GumGum, Inc.
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
AAX LLC
Pubfinity LLC
giosg.com Oy
Sqreem Technologies Private Limited
Nativery Srl
ID5 Technology Ltd
Piano Software Inc
Objective Partners BV
Gamned
zeotap GmbH
diva-e products
Score Media Group GmbH & Co. KG
Telefonica de España S.A.U
EMX Digital LLC
MGID Inc.
INVIDI technologies AB
CIBLECLIC
1000mercis (Numberly)
: Tappx
SITU8ED SA
adrule mobile GmbH
Samba TV UK Limited
Hubvisor
INNITY
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Blue Billywig BV
TF1 PUBLICITE
Avocet Systems Limited
The Kantar Group Limited
SoundCast
BidBerry SRL
6Sense Insights, Inc.
bam! interactive marketing GmbH
THE LINEA 1 MKT SL
Flashtalking, Inc.
Eyeota Pte Ltd
Adsolutions BV
iPROM
Njuice AB
Solocal
BEINTOO SPA
Gamoshi Ltd
Listonic Sp. z o.o.
Mobile Professionals BV / Sage+Archer BV
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Query Click Limited
Keymantics
Carbon (AI) Limited
Ensighten
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
OnProspects Ltd
Magnite, Inc. (Outstream)
emetriq GmbH
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Hybrid Adtech GmbH
retailAds GmbH & Co. KG
Publisher First, Inc.
Ingenious Technologies AG
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
ADMAX
remerge GmbH
TX Group AG
YouGov
FeedAd GmbH
Mobkoi Ltd
digidip GmbH
Adkernel LLC
Rezonence Limited
Knorex
Fiducia DLT Limited
Octaive Ltd.
Blis Global Limited
Impact Tech Inc.
Doceree UK Limited
Euvic 360e-com Sp. z o.o.
ADSOCY
Roku Advertising Services
Seznam.cz, a.s.
MISSENA
PML Innovative Media
Integral Ad Science, Inc.
Liftoff Mobile, Inc.
Kairion GmbH
INFOnline GmbH
Clinch Labs LTD
Factor Eleven GmbH
AdDefend GmbH
Exit Bee Limited
MARKETPERF CORP
Discover-Tech ltd
ONEcount
Unblockia SL
Microsoft Advertising
AddApptr GmbH
ViewPay
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
SPEAKOL DMCC
AA INTERNET-MEDIA Ltd
SunMedia
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Digital Squad
Smart Adserver
Better Banners A/S
MiQ
Project Agora Ltd
Beaconspark Ltd
TIMEONE PERFORMANCE
CASTOOLA D.O.O.
Hyper LLC
Adikteev
BIDSWITCH GmbH
Placense Ltd
Bababam
Index Exchange, Inc.
NEORY GmbH
QuantumCast digital GmbH
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Rakuten Marketing LLC
Oracle Data Cloud - Moat
SpearAd GmbH
Evorra Ltd
N.Richx Technologies Inc.
BILENDI SA
eBay Inc
Sub2 Technologies Ltd
Appier PTE Ltd
AWIN AG
Good-Loop Ltd
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Ogury Ltd.
ADYOULIKE SA
Next Media SRL
StackAdapt
Permutive Technologies, Inc.
dpa-infocom GmbH
Fusio by S4M
Adnami Aps
Comcast International France SAS
Truvid Inc.
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Relevant Digital Oy
Programatica de publicidad S.L.
Unilever Polska sp. z o.o.
Kameleoon SAS
Dentsu Denmark A/S
Snigel Web Services Limited
Smartclip Hispania SL
Adhese
Visarity Technologies GmbH
Traffective GmbH
Adtelligent Inc.
B2B Media Group GmbH
Pelmorex Corp.
Ad Alliance GmbH
PubWise, LLLP
Playwire LLC
LiquidM Technology GmbH
The Reach Group GmbH
BusinessClick
Axiom Media Connect
Adobe Advertising Cloud
Epsilon
Yieldmo, Inc.
Publicis Media GmbH
Adserve.zone / Artworx AS
Lupon Media
NEURAL.ONE
Sirdata
Cookie Market LTD
TripleLift, Inc.
adnanny.com SLU
advanced store GmbH
VRTCAL Markets Inc
Natexo Spain
Lotame Solutions, inc
YOC AG
Bannerflow AB
Fido S.r.l
Adxperience SAS
Ein Rad AB
Sonobi, Inc
Aniview LTD
Adsonica
Zoomd Ltd.
Tapjoy, Inc.
Mindlytix SAS
Innovid Inc.
ETARGET SE
Bounce Commerce GmbH
SublimeSkinz - Adledge
Otto (GmbH & Co KG)
Audience Network
Converto AG
AdTheorent, Inc
Dataseat Ltd
audio content & control GmbH
SelectMedia International LTD
Hillside (Sports) GP Limited
adbility media GmbH
Bring! Labs AG
Snapsort Inc., operating as Sortable
TAPTAP Digital SL
Bannernow, Inc.
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Sayollo Media LTD
Platform161 B.V.
Rockerbox, Inc
Targetspot Belgium SPRL
cynapsis interactive GmbH
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Hivestack Inc.
SpotX, Inc
DIGITEKA Technologies
vitrado GmbH
Azerion Holding B.V.
Powerspace
Teroa S.A.
Yieldlab AG
Zemanta, Inc.
Maximus Live LLC
Smaato, Inc.
Livewrapped AB
Nexx360
Sovrn Holdings Inc
On Device Research Limited
The Procter & Gamble Company
PRECISO SRL
UniCredit S.p.A.
Adomik
Protected Media LTD
Adpone SL
Click Tech Limited
XChange by SFBX®
Goldbach Group AG
glomex GmbH
Impact+
ADWAYS SAS
IPSOS MORI UK LTD
BRICKS
ID Ward Ltd
SMARTSTREAM.TV GmbH
Liveintent Inc.
NEXD
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Brand Advance Ltd
Basis Global Technologies, Inc.
Outbrain UK Ltd
Botman Networks (P) Ltd
TV SQUARED LIMITED
mediarithmics SAS
Little Big Data sp. z o.o.
ADRENALEAD
VGI CTV, Inc
Cuebiq
Vidazoo Ltd
MediaMath, Inc.
Global Media Group Services Limited
C WIRE AG
Channel Pilot Solutions GmbH
BSmartData GmbH
ArtChaos s.r.o.
FRVR Limited
TOPBOX Inc.
33Across
Adssets AB
Mediakeys Platform
travel audience GmbH
usemax advertisement (Emego GmbH)
Readpeak Oy
Mars Inc.
mainADV Srl
Mobsuccess
Firstlead GmbH (ADCELL)
Betgenius Ltd
Disqus
Teads
video intelligence AG
BidMachine Inc.
adbalancer Werbeagentur GmbH
Amobee Inc.
ADventori SAS
Sift Media, Inc
umlaut communication gmbh
Mediavine, Inc.
GADSME
Connatix Native Exchange Inc.
Polar Mobile Group Inc.
InMobi Pte Ltd
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Advisible AB
iProspect GmbH
optimise-it GmbH
BidTheatre AB
Bidtellect, Inc
Smart Traffik
Bandsintown Amplified LLC
Flexoffers.com, LLC
Telefonica Audiovisual Digital S.L
AdGear Technologies, Inc.
Playhill Limited
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
Newsroom AI Ltd
Quantyoo GmbH & Co. KG
Solution coupons
Jellyfish France
UberMedia, Inc.
Crowdy News Ltd
Bertelsmann Data Service GmbH
ADITION technologies GmbH
Yieldlove GmbH
Gamesight Inc
SPORTORITY UK LTD
Cluep LLC
VLYBY Digital GmbH
IPONWEB GmbH
Madington
Admixer EU GmbH
Sharethrough, Inc
INBEV BELGIUM SRL
Triple13 Ltd
Sojern, Inc.
Zeta Global
adhood.com
crossvertise GmbH
Mars Media Group
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Pexi B.V.
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Underdog Media LLC
Mediasmart Mobile S.L.
SpringServe, LLC
Sportradar AG
Golden Bees
Exactag GmbH
Audienzz AG
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Pinpoll GmbH
HUMAN
admetrics GmbH
Improve Digital
TMT Digital Inc
Accorp Sp. z o.o.
VUUKLE DMCC
Somplo Ltd
OnAudience Ltd
Skimbit Ltd
Clipcentric, Inc.
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Tangoo S.R.L.
BeeswaxIO Corporation
Venatus Media Limited
SMADEX, S.L.U.
Demandbase, Inc.
Verve Group Europe GmbH
Fandom, Inc.
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
BLIINK SAS
Ströer SSP GmbH (DSP)
wetter.com GmbH
VOLPI IMMOBILIER
Threedium
Caroda s.r.o.
Audiencerate LTD
onlineumfragen.com GmbH
Dailymotion SA
I.R.V. D.O.O.
Insticator, Inc.
Quantcast
Widespace AB
Upwave Inc.
Pressboard Media Inc
W.M. WebMedia Ltd
Magnite, Inc.
Neodata Group srl
GeoEdge
Evolution Technologies Inc.
Salestring ApS
AirGrid LTD
Vibrant Media Limited
AdView
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Media.net Advertising FZ-LLC
Stream Eye OOD
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
Dynata LLC
RDandX Group DMCC
Arpeely Ltd.
SmartyAds Inc.
Videobyte Inc
MyTraffic
Amazon Advertising
Audiencevalue Pte Ltd
EASYmedia GmbH
A Million Ads Ltd
THE NEWCO S.R.L.
Browsi
Permutive Limited
42 Ads GmbH
Acxiom
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Onesoon Limited t/a Adalyser
EXADS
Roq.ad Inc.
Beachfront Media LLC
Neustar, Inc., a TransUnion company
Eulerian Technologies
KÖNIGSTEINER digital GmbH
InsurAds Technologies SA.
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Spoods GmbH
WAM Group Ltd, t/a Admix
McCann Discipline LTD
Nativo, Inc.
PROXISTORE
Criteo SA
Hearts and Science München GmbH
Artefact Deutschland GmbH
Telefonica Moviles España S.A.U
agof studies
Webgains GmbH
Opti Digital SAS
Ezoic Inc.
AuDigent
Duration Media, LLC.
OneTag Limited
Go.pl sp. z o.o.
dataXtrade GmbH
Bidstack Limited
Blue
Performax.cz, s.r.o.
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Better Ads GmbH
Cloud Technologies S.A.
Adludio Ltd.
uppr GmbH
Online Solution
Schober Information Group Deutschland GmbH
OpenWeb LTD
Triton Digital Canada Inc.
INFINIA MOBILE S.L.
The Ozone Project Limited
Adtarget Medya A.S.
adWMG
Rich Audience Technologies SL
DoubleVerify Inc.​
Bombora Inc.
Kubient Inc.
socoto gmbh & co. kg
TV Scientific Inc
LoopMe Limited
GlobalWebIndex
Strossle International AB
Opinary GmbH
NextRoll, Inc.
Revcontent, LLC
Ziff Davis LLC
Experian Limited
Synkd Ltd.
Emerse Sverige AB
RevX
Between Exchange
AdColony, Inc.
Monet Engine Inc
Reignn Platform Ltd
plista GmbH
Silverbullet Data Services Group
Fifty Technology Limited
Vidoomy Media SL
Wagawin GmbH
twiago GmbH
ShareThis, Inc
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Alphalyr SAS
Adform
Converge-Digital
AdTiming Technology Company Limited
lead alliance GmbH
XAD spoteffects GmbH
DeepIntent, Inc.
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Pulse Innovations Limited
Blue Media Services LTDA
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
AerServ LLC
Arrivalist Co
Epom Ltd.
FUNKE Digital GmbH
Simplifi Holdings Inc
Delta Projects AB
ShowHeroes SRL
The Trade Desk
Mirando GmbH & Co KG
Seenthis AB
Onnetwork Sp. z o.o.
Adnuntius AS
Mobfox US LLC
United Internet Media GmbH
smartclip Europe GmbH
AntVoice
LifeStreet Corporation
Permodo GmbH
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
BeOp
Realytics
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
Arcspire Limited
Imonomy
1plusX AG
GfK SE
CITISERVI EUROPE, S.L.
Aarki, Inc.
IVO Media Ltd
WebAds B.V
Brave People Ltd.
Hashtag Labs Inc.
Brandcom.inc AS
Dable Inc.
Adloox SA
Marfeel Solutions, SL
MindTake Research GmbH
GeoProve Limited
Unruly Group LLC
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Kairos Fire
Tredia Solutions SL
adQuery
Ströer SSP GmbH (SSP)
Eskimi
CAKE Software, Inc.
Adelaide Metrics Inc
zillian sa
Impactify
WhatRocks Inc.
The MediaGrid Inc.
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Digital East GmbH
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/automaker.nl/annualRequestSummary regarding automaker.nl