Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.automaker.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Automaker.nl

Over ons privacybeleid

Automaker.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Automaker.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Automaker.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.automaker.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Automaker.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Automaker.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van automaker.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

www.automaker.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Automaker.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Automaker.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Automaker.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Automaker.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Automaker.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automaker.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Automaker.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Automaker.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Automaker.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Automaker.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Automaker.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Automaker.nl. Automaker.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Automaker.nl.

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

automaker.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

PERSONAL INFORMATION

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Cluep LLC
crossvertise GmbH
Njuice AB
AdSpirit GmbH
BIDSWITCH GmbH
Nielsen Marketing Cloud
SINGLESPOT SAS
Ermes
Turk Telekom
6Sense Insights, Inc.
Octave IP Limited
Nativery Srl
Kochava Inc.
BidBerry SRL
Clinch Labs LTD
NetSuccess, s.r.o.
Doceree UK Limited
Outbrain UK Ltd
Claritas LLC
Mediakeys Platform
Factor Eleven GmbH
retailAds GmbH & Co. KG
socoto gmbh & co. kg
Habu
Permutive Technologies, Inc.
Dailymotion SA
Wagawin GmbH
Opti Digital SAS
Avocet Systems Limited
Threedium
ARKHEUS
FUNKE Digital GmbH
CleverPush GmbH
communicationAds GmbH & Co. KG
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
belboon GmbH
Synkd Ltd.
cynapsis interactive GmbH
Playhill Limited
The Trade Desk
OneTag Limited
Salesforce.com, Inc.
Otto (GmbH & Co KG)
Sirdata
7Hops.com Inc. (ZergNet)
mainADV Srl
PROXISTORE
Research and Analysis of Media in Sweden AB
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
REMAILME
Connatix Native Exchange Inc.
Kairion GmbH
Marfeel Solutions, SL (Compass)
SPEAKOL DMCC
Teavaro
adhood.com
Passendo Aps
Audienzz AG
Unilever Polska sp. z o.o.
wetter.com GmbH
MGID Inc.
ViewPay
Insticator, Inc.
Rockerbox, Inc
Readpeak Oy
On Device Research Limited
glomex GmbH
Pulse Innovations Limited
Exactag GmbH
CAKE Software, Inc.
Hivestack Inc.
Attributy
ETARGET SE
Flashtalking, Inc.
Audiencerate LTD
Kiosked Ltd
Publica LLC
Kertil Iberia SL
GfK SE
Revcontent, LLC
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Opt Out Advertising B.V.
Celtra, Inc.
Gemius SA
Maximus Live LLC
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Zemanta Inc.
AdTiming Technology Company Limited
Terminus Software Inc.
Triapodi Ltd.
AudienceRun corp
Ziff Davis LLC
Seznam.cz, a.s.
Realytics
Infolinks Media, LLC
Near Intelligence Pte. Ltd.
adality GmbH
TMT Digital Inc
Score Media Group GmbH & Co. KG
ARMIS SAS
Improve Digital
smartclip Europe GmbH
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Resono B.V.
Lupon Media
Adikteev
Rezonence Limited
OneFootball GmbH
Adverticum cPlc.
TrueData Solutions, Inc.
Convo Ink
Telecoming S.A.
Internet BillBoard a.s.
Liftoff Mobile, Inc.
Converto AG
travel audience GmbH
AdColony, Inc.
Arcspire Limited
INNITY
Quality Media Network GmbH
SoD ScreenOnDemand GmbH
FRVR Limited
Sharethrough, Inc
Yahoo EMEA Limited
Pexi B.V.
Market Resource Partners LLC
Sayollo Media LTD
Smart Analytics SL
Meetrics GmbH
Browsi
Ingenious Technologies AG
Tangoo S.R.L.
digitalAudience B.V.
Media Square
BSmartData GmbH
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Yieldmo, Inc.
Golden Bees
Wizaly
Permutive Limited
Alliance Gravity Data Media
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Ogury Ltd.
Magnite, Inc. (Outstream)
McCann Discipline LTD
Apester Ltd
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Bandsintown Amplified LLC
zeotap GmbH
Experian Limited
Gamoshi Ltd
Strossle International AB
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Targetspot Belgium SPRL
Audience Network
Hubvisor
Weborama
TV Scientific Inc
LiveIntent Inc.
Bucksense Inc
ShowHeroes SRL
Adtelligent Inc.
Nubo LTD
dataXtrade GmbH
ArtChaos s.r.o.
Location Sciences AI Ltd.
Fifty Technology Limited
plista GmbH
Jivox Corporation
Impactify SARL
DNA-I.COM
UniCredit S.p.A.
EXADS
Ezoic Inc.
GlobalWebIndex
Relay42 Netherlands B.V.
Clipr
Blue
MyTraffic
Roq.ad Inc.
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Verve Group Europe GmbH
Admo.tv (Clickon)
ADFI MEDIA SL
iPROM
Netpoint Media GmbH
VGI CTV, Inc
Arpeely Ltd.
Ströer SSP GmbH (DSP)
Blue Billywig Group BV
Unblockia SL
MediaMath, Inc.
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Botman Networks (P) Ltd
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD
PIXIMEDIA
Bombora Inc.
Inskin Media LTD
Mirando GmbH & Co KG
A.Mob
42 Ads GmbH
Ein Rad AB
The Procter & Gamble Company
BRICKS
VOLPI IMMOBILIER
BLIINK SAS
Brand Advance Ltd
TIMEONE PERFORMANCE
MUSO TNT LIMITED
ACTV8, Inc.
Dynamic 1001 GmbH
Neustar, Inc., a TransUnion company
Adtriba GmbH
Viewdeos 2015 LTD
Audience Solutions S.A.
Luna Media Group LLC
Questpass Sp. z o.o.
PulsePoint, Inc.
Dentsu London Limited
A Million Ads
Wunderkind Corporation
Beachfront Media LLC
Next Media SRL
SelectMedia International LTD
DistroScale, Inc.
IQM CORPORATION
CIBLECLIC
VIADS ADVERTISING S.L.
RTB House S.A.
ID5 Technology Ltd
Ströer SSP GmbH (SSP)
Duration Media, LLC.
Aniview LTD
Bannernow, Inc.
TypeA Holdings Ltd
Comscore B.V.
Adloox SA
Blis Global Limited
ADSOCY
KÖNIGSTEINER digital GmbH
N.Rich Technologies Inc.
Crowdy News Ltd
Mobfox US LLC
Eskimi
Fido S.r.l
Sqreem Technologies Private Limited
Kairos Fire
Mindlytix SAS
Proxi.cloud sp. z o.o.
Publisher First, Inc.
Dianomi PLC
Sublime
Basis Global Technologies, Inc.
emetriq GmbH
Eulerian Technologies
YOC AG
WebAds B.V
LiveRamp
DynAdmic
Sub2 Technologies Ltd
33Across
INVIDI technologies AB
Playad Media Group AB
Bannerflow AB
INFINIA MOBILE S.L.
Moloco, Inc.
Jellyfish France
MARKETPERF CORP
Hearts and Science München GmbH
Hyper LLC
TOPBOX Inc.
SpotX, Inc
Realeyes OU
YieldLift LLC
Bababam
Online Solution
GP One GmbH
Madington
Adpone SL
Traffective GmbH
EXOCLICK, S.L.
PIA Advertising GmbH
Papirfly AS
Venatus Media Limited
Crimtan Holdings Limited
Adnami Aps
Nexx360
SMADEX, S.L.U.
Comcast International France SAS
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
zillian sa
admetrics GmbH
BEINTOO SPA
I.R.V. D.O.O.
AiCreo S.r.l.
Go.pl sp. z o.o.
Adverty AB (publ)
Appush Technologies
BCOVERY SAS
BeOp
Hashtag Labs Inc.
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
BeeswaxIO Corporation
Adssets AB
DIGITEKA Technologies
Smartclip Hispania S.L.
Adtarget Teknoloji A.S.
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Bidmatic Inc
PubMatic, Inc
Fandom, Inc.
Betgenius Ltd
Sonobi, Inc
mediarithmics SAS
Integral Ad Science, Inc.
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
ADWAYS SAS
Online Advertising Network Sp. z o.o.
BidMachine Inc.
Dentsu A/S
Pressboard Media Inc
adbalancer Werbeagentur GmbH
Taboola Europe Limited
GeoEdge
LifeStreet Corporation
1plusX AG
Snapsort Inc., operating as Sortable
The Reach Group GmbH
Radio Net Media Limited
Epom Ltd.
HUMAN
Euvic 360e-com Sp. z o.o.
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH
adQuery
Norstat AS
IPSOS MORI UK LTD
Meson Mediation LLC
BILENDI SA
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Snigel Web Services Limited
BusinessClick
Jaduda GmbH
ShareThis, Inc
StackAdapt
The Kantar Group Limited
Appier PTE Ltd
Onesoon Limited t/a Adalyser
AdView
Brand Metrics Sweden AB
MobileFuse LLC
AudienceProject Aps
HUAWEI Ads
Open Web Technologies Ltd
Seenthis AB
Newsroom AI Ltd
Programatica de publicidad S.L.
SoundCast
Baidu USA
Vibrant Media Limited
Sizmek by Amazon
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind
Adjust Digital A/S
Zoomd Ltd.
Yieldlove GmbH
Click Tech Limited
OnProspects Ltd
Bounce Commerce GmbH
Impact Tech Inc.
Axiom Media Connect
Relevant Digital Oy
Konodrac S.L.
Telefonica Audiovisual Digital S.L
ADMAX
Novatiq limited
Dable Inc.
Beaconspark Ltd
Agate Systems Limited
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
AdDefend GmbH
Skaze
TripleLift, Inc.
Simplifi Holdings Inc
LoopMe Limited
TabMo SAS
giosg.com Oy
Schober Information Group Deutschland GmbH
Teroa S.A.
Tapjoy, Inc.
VUUKLE DMCC
remerge GmbH
Publicis Media GmbH
Marfeel Solutions, SL
Azerion Holding B.V.
Cookie Market LTD
NAG SA
The Ozone Project Limited
Mars Media Group
Hybrid Adtech GmbH
One Tech Group GmbH
Dataseat Ltd
FeedAd GmbH
Spoods GmbH
VECTAURY
MEDIAMETRIE
Parrable, Inc.
SpearAd GmbH
GumGum, Inc.
KUPONA GmbH
Pinpoll GmbH
Ad Alliance GmbH
Microsoft Advertising
WebMedia
AUDIOMOB LTD
EASY Marketing GmbH
Seven Technologies S.L.
Lifesight Pte. Ltd.
THE NEWCO S.R.L.
INBEV BELGIUM SRL
INFOnline GmbH
Global Media Group Services Limited
digidip GmbH
onlineumfragen.com GmbH
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Artefact Deutschland GmbH
TX Group AG
Advisible AB
Rich Audience Technologies SL
MNTN
CHEQ AI TECHNOLOGIES
Arkeero
Firstlead GmbH (ADCELL)
Viafoura Inc.
agof studies
Skoiy
Adnuntius AS
ID Ward Ltd
Xandr, Inc.
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
ucfunnel Co., Ltd.
Maiden Marketing Pte Ltd
MetrixLab Nederland B.V.
Gamesight Inc
Nielsen International SA
Adform A/S
ShinyStat S.p.a.
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Cavai AS & UK
Onnetwork Sp. z o.o.
Adevinta Spain S.L.U.
Justtag Sp. z o.o.
bam! interactive marketing GmbH
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
PML Innovative Media
QuantumCast digital GmbH
Adkernel LLC
Between Exchange
Fiducia DLT Limited
Playrcart Limited
SMARTSTREAM.TV GmbH
RevX
Powerspace
Sovrn Holdings Inc
Emodo, Inc.
Nativo, Inc.
AdQuiver Media SL
adWMG
SpringServe, LLC
adnanny.com SLU
NumberEight Technologies Ltd
Underdog Media LLC
Smart Traffik
Amazon Advertising
Acxiom
Mobsuccess
MISSENA
XChange by SFBX®
Livewrapped AB
Little Big Data sp. z o.o.
netzeffekt GmbH
TF1 PUBLICITE
EMX Digital LLC
Flexoffers.com, LLC
AWIN AG
Keymantics
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Better Ads GmbH
Quadrant Global Pte Ltd
Amobee Inc.
Cloud Technologies S.A.
Confiant Inc.
Smaato, Inc.
Welect GmbH
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
Channel Pilot Solutions GmbH
152 Media LLC
ADventori SAS
Localsensor B.V.
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Captify Technologies Limited
Hybrid Theory Global Ltd
ad6media
Jetpack Digital LLC
Protected Media LTD
Placense Ltd
Frameplay Corporation
Vidcrunch LLC
TAPTAP Digital SL
Automattic Ads
PRECISO SRL
Boldwin LTD
Adex (Virtual Minds GmbH)
Sojern, Inc.
Triton Digital Canada Inc.
Fyber
Dentsu Italia SpA
Happydemics
Index Exchange, Inc.
adsquare GmbH
Playwire LLC
Hillside (Sports) GP Limited
Roku Advertising Services
M32 Connect Inc
Footballco Media Limited
Zeta Global
MindTake Research GmbH
YouGov
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Avantis Video Ltd
advanced store GmbH
Brave People Ltd.
twiago GmbH
audio content & control GmbH
Impact+
Bigabid Media ltd
GeistM Technologies LTD
Oracle Data Cloud - Moat
VLYBY Digital GmbH
CentralNic Poland sp. z o.o.
Content Ignite
Sirdata Cookieless
Unicredit BankAustria AG
Bidstack Limited
AirGrid LTD
Alphalyr SAS
Evolution Technologies Inc.
Media16 ltd
Ströer Digital Media GmbH
Dynata LLC
Tri-table Sp. z o.o.
Kargo Global Inc.
CITISERVI EUROPE, S.L.
Signal Digital Inc.
OnAudience Ltd
Quantyoo GmbH & Co. KG
Somplo Ltd
Magnite, Inc.
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Adrino Mobile Sp. z o.o.
CASTOOLA D.O.O.
Showheroes SE
Smile Wanted Group
Exit Bee Limited
Tredia Solutions SL
MiQ Digital Ltd
MPX GmbH
Hurra Communications GmbH
Telefonica Moviles España S.A.U
NEXD
Upwave Inc.
Rakuten Marketing LLC
Smartology Limited
lead alliance GmbH
Samsung Ads
Query Click Limited
LiquidM Technology GmbH
Piano Software Inc.
Criteo SA
ADman Interactive SLU
INVIBES GROUP
B2B Media Group GmbH
Brandcom.inc AS
Anzu Virtual Reality LTD
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
Audiohook Corporation
Kwanko
adbility media GmbH
Pelmorex Corp.
Next Millennium Media INC
Italiaonline S.p.A.
Webgains GmbH
iProspect GmbH
Skimbit Ltd
Magnite CTV, Inc.
1000mercis (Numberly)
Demandbase, Inc.
DeepIntent, Inc.
NEURAL.ONE
ADITION (Virtual Minds GmbH)
GroupM UK Limited
NextRoll, Inc.
DEFINE MEDIA GMBH
Telefonica de España S.A.U
Clipcentric, Inc.
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Near Intelligence
Bidtellect, Inc
Always-Computing SAS
Lotame Solutions, inc
AcuityAds Inc.
Samba TV, Inc.
UberMedia, Inc.
Cint AB
Semasio GmbH
Effiliation / Effinity
SunMedia
OpenX
Vidoomy Media SL
Commanders Act
Timehop, Inc.
HyperTV Inc.
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
eBay Inc
Brandhouse/Subsero A/S
ADARA MEDIA UNLIMITED
Visarity Technologies GmbH
Cuebiq
Reignn Platform Ltd
Listonic Sp. z o.o.
ConnectAd Realtime GmbH
Admixer EU GmbH
Verasity Limited
Blockthrough, Inc.
IVO Media Ltd
umlaut communication gmbh
Ask Locala
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Ensighten
Vyde Ltd.
Adhese
RevJet
Prebid.org
Good-Loop Ltd
TargetVideo GmbH
3Q nexx GmbH
THE LINEA 1 MKT SL
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Blue Media Services LTDA
Opera Software Ireland Limited
ADUX
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Disqus
InMobi Pte Ltd
Evorra Ltd
Adventure Media
AdTheorent, Inc
Adserve.zone / Artworx AS
vitrado GmbH
ADRENALEAD
Digital Squad
Unruly Group LLC
Innovid LLC
BYTEDANCE PTE. LTD.
Media.net Advertising FZ-LLC
EASYmedia GmbH
The MediaGrid Inc.
Adelaide Metrics Inc
AddApptr GmbH
Onfocus (Adagio)
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
SITU8ED SA
Videobyte Inc
Opinary GmbH
Covatic Ltd
Airnow Media Ltd
XAD spoteffects GmbH
Smart Adserver
Kayzen
usemax advertisement (Emego GmbH)
Silverbullet Data Services Group
Delta Projects AB
Blingby LLC
Vidazoo Ltd
Kubient Inc.
Mobility-Ads GmbH
Gamned
Arrivalist Co.
diva-e products
Project Agora Ltd
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Mobkoi Ltd
INIS sp. zo.o.
Viznet
Nano Interactive Group Ltd.
AdGear Technologies, Inc.
Objective Partners BV
GeoProve Limited
Epsilon
Performax.cz, s.r.o.
MADVERTISE MEDIA
Polar Mobile Group Inc.
Notify
Solution coupons
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Mediasmart Mobile S.L.
Accorp Sp. z o.o.
Discover-Tech ltd
optimise-it GmbH
dpa-infocom GmbH
Cazamba Serviços de Internet Ltda
AdsWizz Inc.
AAX LLC
Adsolutions BV
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Justpremium BV
Permodo GmbH
United Internet Media GmbH
Digital East GmbH
Pure Local Media GmbH
Neodata Group srl
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited)
JS Web Production
Adludio Ltd.
AuDigent
SPORTORITY UK LTD
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Natexo Spain
Sift Media, Inc
Seeding Alliance GmbH
Goldbach Group AG
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP
InsurAds Technologies SA.
Sonic Odeeo ltd
Adomik
DoubleVerify Inc.​
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Adxperience SAS
EDGE NPD Sp. z o.o.
Teads France SAS
AntVoice
Google Advertising Products
LinkedIn Ireland Unlimited Company
NoBid, Inc.
Bring! Labs AG
Triple13 Ltd
Salestring ApS
Sportradar AG
Bertelsmann Data Service GmbH
Adlane LTD
adrule mobile GmbH
uppr GmbH
Quantcast
NEORY GmbH
Seedtag Advertising S.L
Truvid Inc.
C WIRE AG
Oracle Advertising
IPONWEB GmbH
Adobe Advertising Cloud
SmartyAds Inc.
Pubfinity LLC
BidTheatre AB
Kameleoon SAS
Emerse Sverige AB
PubWise, LLLP
AdInMo LTD
Converge-Digital
Lucid Holdings, LLC
Extreme Reach, Inc
Mobilewalla, Inc.
Active Agent (Virtual Minds GmbH)
Platform161 B.V.
VRTCAL Markets Inc
Monet Engine Inc
QUARTER MEDIA GmbH
SheMedia, LLC
: Tappx
Aarki, Inc.
Caroda s.r.o.
Offerista Group GmbH
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Eyeota Pte Ltd
Knorex
Imonomy
ADYOULIKE SA
Mediavine, Inc.
SublimeSkinz - Adledge
Amnet GmbH
Brid Video DOO
xpln.ai SAS
video intelligence AG
Samba TV UK Limited
Jampp LTD
GADSME
Stream Eye OOD
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/automaker.nl/annualRequestSummary regarding automaker.nl