Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.automaker.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Automaker.nl

Over ons privacybeleid

Automaker.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Automaker.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Automaker.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.automaker.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Automaker.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Automaker.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van automaker.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

www.automaker.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Automaker.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Automaker.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Automaker.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Automaker.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Automaker.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automaker.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Automaker.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Automaker.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Automaker.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Automaker.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Automaker.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Automaker.nl. Automaker.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Automaker.nl.


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

automaker.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.


Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Demandbase, Inc.
IPSOS MORI UK LTD
Anteriad, LLC
ADventori SAS
NEORY GmbH
Teroa S.A.
Rakuten Marketing LLC
Criteo SA
AdTheorent, Inc
vitrado GmbH
MetrixLab Nederland B.V.
The MediaGrid Inc.
AAX LLC
Epom Ltd.
Dailymotion SA
Xandr, Inc.
Near Intelligence Pte. Ltd.
digitalAudience B.V.
SpotX, Inc
plista GmbH
Playwire LLC
Oracle Advertising
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
AudienceProject Measurement Amz
AcuityAds Inc.
Adserve.zone / Artworx AS
Brand Metrics Sweden AB
SpearAd GmbH
MiQ Digital Ltd
Adtarget Teknoloji A.S.
EASY Marketing GmbH
adQuery
Ein Rad AB
Onfocus (Adagio)
ADRENALEAD
Infolinks Media, LLC
admetrics GmbH
retailAds GmbH & Co. KG
AdInMo LTD
Liftoff Mobile, Inc.
MUSO TNT LIMITED
The Trade Desk
Rich Audience Technologies SL
Cint AB
Mobility-Ads GmbH
PubMatic, Inc
Anzu Virtual Reality LTD
Madison Logic, Inc.
AdView
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Claritas LLC
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Pexi B.V.
QuantumCast digital GmbH
Realytics
Jaduda GmbH
C WIRE AG
Airnow Media Ltd
Zeta Global
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Stream Eye OOD
Active Agent (Virtual Minds GmbH)
DoubleVerify Inc.​
Click Tech Limited
Localsensor B.V.
BSmartData GmbH
Traffective GmbH
Clipr
Tangoo S.R.L.
EXOCLICK, S.L.
Crimtan Holdings Limited
adbility media GmbH
Kiosked Ltd
Mediavine, Inc.
Placense Ltd
SPORTORITY UK LTD
Tredia Solutions SL
optimise-it GmbH
EASYmedia GmbH
ViewPay
Caroda s.r.o.
Epsilon
Telecoming S.A.
Avantis Video Ltd
Refine Direct Srl
Sizmek by Amazon
Snapsort Inc., operating as Sortable
Yieldmo, Inc.
mainADV Srl
Near Intelligence
Pubfinity LLC
Adventure Media
LifeStreet Corporation
Yieldlove GmbH
PIXIMEDIA
Media Square
Alkimi
SelectMedia International LTD
Smartology Limited
Jivox Corporation
Arrivalist Co.
AWIN AG
Reset Digital Europe Ltd
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Covatic Ltd
ADARA MEDIA UNLIMITED
Salesforce.com, Inc.
EMX Digital, Inc.
GeoProve Limited
Sportradar AG
Duration Media, LLC.
Artefact Deutschland GmbH
Pure Local Media GmbH
Channel Pilot Solutions GmbH
Digital Squad
Sonares GmbH
Adobe Advertising Cloud
Audience Network
Adverticum cPlc.
Converto AG
Quadrant Global Pte Ltd
CentralNic Poland sp. z o.o.
HyperTV Inc.
Scattered sp. z o.o.
: Tappx
Confiant Inc.
SINGLESPOT SAS
Sub2 Technologies Ltd
Beaconspark Ltd
IVO Media Ltd
Emodo, Inc.
Revcontent, LLC
Mindlytix SAS
AdTiming Technology Company Limited
Samba TV UK Limited
GlobalWebIndex
RevJet
Global Media Group Services Limited
Adelaide Metrics Inc
Unblockia SL
Euvic 360e-com Sp. z o.o.
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Kayzen
Skaze
Sayollo Media LTD
adbalancer Werbeagentur GmbH
LightBox TV
Cookie Market LTD
Jetpack Digital LLC
INIS sp. zo.o.
N.Rich Technologies Inc.
Golden Bees
INFOnline GmbH
Seven Technologies S.L.
Hybrid Theory Global Ltd
AUDIOMOB LTD
Ensighten
digidip GmbH
Inskin Media LTD
Blue Media Services LTDA
GumGum, Inc.
Goldbach Group AG
Appier PTE Ltd
Good-Loop Ltd
FRVR Limited
Simplifi Holdings Inc
Mobilewalla, Inc.
Nubo LTD
VIADS ADVERTISING S.L.
Captify Technologies Limited
Permodo GmbH
Magnite, Inc.
Marfeel Solutions, SL
SunMedia
FUNKE Digital GmbH
Bidmatic Inc
Experian LTD
Ogury Ltd.
SMARTSTREAM.TV GmbH
Threedium
MediaMath, Inc.
Sublime
Platform161 B.V.
Seznam.cz, a.s.
Eskimi
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
giosg.com Oy
Convo Ink
SPACE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA LTDA
Norstat AS
Sirdata Cookieless
Bombora Inc.
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Boldwin LTD
freenet DLS GmbH
AudienceProject Aps
Alphalyr SAS
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Eyeota Pte Ltd
Madington
Exit Bee Limited
Betgenius Ltd
AuDigent
United Internet Media GmbH
Lupon Media
Semasio GmbH
MyTraffic
Ziff Davis LLC
The Kantar Group Limited
XChange by SFBX®
Luna Media Group LLC
Majime Mamori LTD
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
Listonic Sp. z o.o.
CleverPush GmbH
Outbrain UK Ltd
Acxiom
Silverbullet Data Services Group
Allegro sp. z o.o.
adsquare GmbH
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Avocet Systems Limited
Teads France SAS
Papirfly AS
CHEQ AI TECHNOLOGIES
Sharethrough, Inc
Verve Group Europe GmbH
Lucid Holdings, LLC
MEDIAMETRIE
cynapsis interactive GmbH
Konodrac S.L.
CASTOOLA D.O.O.
Triapodi Ltd.
Quantyoo GmbH & Co. KG
The Reach Group GmbH
lead alliance GmbH
Appush Technologies
Bababam
Dentsu Italia SpA
Sift Media, Inc
Rezonence Limited
Improve Digital
Blockthrough, Inc.
DNA-I.COM
Sovrn Holdings Inc
Readpeak Oy
Meson Mediation LLC
Cavai AS & UK
YieldLift LLC
Hubvisor
Happydemics
Voxnest Inc
Nano Interactive Group Ltd.
Gemius SA
Smart Traffik
Adsolutions BV
ACTV8, Inc.
Teavaro
Vibrant Media Limited
MindTake Research GmbH
AdGear Technologies, Inc.
SmartFrame Technologies Ltd
Onesoon Limited t/a Adalyser
Skoiy
Score Media Group GmbH & Co. KG
BotTalk UG (haftungsbeschränkt)
Unruly Group LLC
Magnite CTV, Inc.
Fandom, Inc.
MobileFuse LLC
dpa-infocom GmbH
ShowHeroes SRL
Footballco Media Limited
Otto (GmbH & Co KG)
Publica LLC
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Index Exchange, Inc.
Kameleoon SAS
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
Duplo Media AS
Audiencerate LTD
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
MPX GmbH
Petal Ads
Timehop, Inc.
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
ADFI MEDIA SL
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
Triple13 Ltd
Octave IP Limited
ID Ward Ltd
Unicredit BankAustria AG
Internet BillBoard a.s.
B2B Media Group GmbH
Synkd Ltd.
Hillside (Sports) GP Limited
ADTTRIBUTION LLC
communicationAds GmbH & Co. KG
Baidu USA
Kochava Inc.
MISSENA
Pulse Innovations Limited
QUARTER MEDIA GmbH
Nativery Srl
Agate Systems Limited
Sonobi, Inc
travel audience GmbH
Webgains GmbH
Bidtellect, Inc
EDGE NPD Sp. z o.o.
Digital East GmbH
Hashtag Labs Inc.
Samsung Ads
ARMIS SAS
StackAdapt
Between Exchange
UniCredit S.p.A.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Zeit Agency ApS
adhood.com
Notify
Viewdeos 2015 LTD
Sqreem Technologies Private Limited
Mobfox US LLC
Samba TV, Inc.
INFINIA MOBILE S.L.
Bandsintown Amplified LLC
Hurra Communications GmbH
onlineumfragen.com GmbH
Yahoo EMEA Limited
Ask Locala
OneTag Limited
Knorex
InMobi Pte Ltd
BILENDI SA
GeoEdge
TF1 PUBLICITE
Venatus Media Limited
Smile Wanted Group
Kairion GmbH
Objective Partners BV
glomex GmbH
Adikteev
TripleLift, Inc.
Online Solution
Hivestack Inc.
XAD spoteffects GmbH
Vidoomy Media SL
Neustar, Inc., a TransUnion company
Adnuntius AS
Ermes
Adtelligent Inc.
Playrcart Limited
Resono B.V.
Radio Net Media Limited
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Little Big Data sp. z o.o.
Mobsuccess
KUPONA GmbH
BEINTOO SPA
TargetVideo GmbH
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH
Pelmorex Corp.
emetriq GmbH
Adnami Aps
ADSOCY
AiCreo S.r.l.
Media.net Advertising FZ-LLC
TAPTAP Digital SL
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited)
socoto gmbh & co. kg
ADUX
Comcast International France SAS
Accorp Sp. z o.o.
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
GADSME
WebMedia
Ströer SSP GmbH (DSP)
BRICKS
Kairos Fire
Adjust Digital A/S
BLIINK SAS
BidBerry SRL
Factor Eleven GmbH
Rockerbox, Inc
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Monet Engine Inc
152 Media LLC
Reliz LTD
VGI CTV, Inc
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind
Automattic Ads
Viafoura Inc.
NAG SA
PIXFUTURE MEDIA INC.
Exactag GmbH
WebAds B.V
Protected Media LTD
Amazon Advertising
THE LINEA 1 MKT SL
ID5 Technology Ltd
Cuebiq
AdSpirit GmbH
Arcspire Limited
audio content & control GmbH
Bucksense Inc
Adhese
MOOT TECHNOLOGY LTD
Admo.tv (Clickon)
Livewrapped AB
NEURAL.ONE
Nielsen Media Research Ltd.
Oracle Data Cloud - Moat
NumberEight Technologies Ltd
Alliance Gravity Data Media
Go.pl sp. z o.o.
Moloco, Inc.
Roku Advertising Services
DeepIntent, Inc.
InsurAds Technologies SA.
Alphonso Inc
Amobee Inc.
Skimbit Ltd
BYTEDANCE PTE. LTD.
Relevant Digital Oy
Opti Digital SAS
Programatica de publicidad S.L.
Adxperience SAS
video intelligence AG
DEFINE MEDIA GMBH
ARKHEUS
Emerse Sverige AB
Adverty AB (publ)
Vyde Ltd.
Audiohook Corporation
Adtriba GmbH
TabMo SAS
Evolution Technologies Inc.
Dynata LLC
Publicis Media GmbH
AlgoriX Technology Pte. Ltd.,
Innovid LLC
PulsePoint, Inc.
Maximus Live LLC
NoBid, Inc.
42 Ads GmbH
Microsoft Advertising
KÖNIGSTEINER digital GmbH
Vidcrunch LLC
GroupM UK Limited
Impact Tech Inc.
VLYBY Digital GmbH
adrule mobile GmbH
LiquidM Technology GmbH
Nativo, Inc.
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
BCOVERY SAS
Ströer SSP GmbH (SSP)
Clipcentric, Inc.
Impactify SARL
Arpeely Ltd.
SMADEX, S.L.U.
Cloud Technologies S.A.
BusinessClick
PRECISO SRL
Dianomi PLC
Smaato, Inc.
Delta Projects AB
Blue Billywig Group BV
Performax.cz, s.r.o.
Wagawin GmbH
ETARGET SE
Online Advertising Network Sp. z o.o.
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Questpass Sp. z o.o.
Adkernel LLC
ADITION (Virtual Minds GmbH)
Gamned
Smart Adserver
Comscore B.V.
Piano Software Inc.
TX Group AG
Advisible AB
Opera Software Ireland Limited
Bidstack Limited
Mediakeys Platform
Passendo Aps
SpringServe, LLC
Wizaly
Celtra, Inc.
Viznet
Natexo Spain
Jellyfish France
Quality Media Network GmbH
Truvid Inc.
TOPBOX Inc.
DynAdmic
VRTCAL Markets Inc
Parrable, Inc.
AudienceRun corp
Verasity Limited
LiveRamp
PROXISTORE
AdColony, Inc.
Research and Analysis of Media in Sweden AB
1plusX AG
Connatix Native Exchange Inc.
TrueData Solutions, Inc.
streaMonkey GmbH
INVIDI technologies AB
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
umlaut communication gmbh
McCann Discipline LTD
Adevinta Spain S.L.U.
Seenthis AB
wetter.com GmbH
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Bertelsmann Data Service GmbH
Admixer EU GmbH
The Ozone Project Limited
congstar GmbH
bam! interactive marketing GmbH
FeedAd GmbH
Videobyte Inc
Njuice AB
Adssets AB
Triton Digital Canada Inc.
Targetspot Belgium SPRL
Insticator, Inc.
uppr GmbH
Justtag Sp. z o.o.
Spoods GmbH
LoopMe Limited
Apester Ltd
SoD ScreenOnDemand GmbH
netzeffekt GmbH
OnAudience Ltd
Audienzz AG
Aarki, Inc.
Novatiq limited
Frii ApS
NextRoll, Inc.
Ad Alliance GmbH
Brave People Ltd.
LiveIntent Inc.
Netpoint Media GmbH
ividence
First-id
AdDefend GmbH
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Adex (Virtual Minds GmbH)
crossvertise GmbH
Adform A/S
Newsroom AI Ltd
Strossle International AB
Weborama
Adludio Ltd.
EXADS
YOC AG
On Device Research Limited
DIGITEKA Technologies
Kwanko
Open Web Technologies Ltd
Basis Global Technologies, Inc.
Opinary GmbH
THE NEWCO S.R.L.
Justpremium BV
Eulerian Technologies
One Tech Group GmbH
adnanny.com SLU
Amnet GmbH
Brid Video DOO
ArtChaos s.r.o.
Mirando GmbH & Co KG
zeotap GmbH
Hearts and Science München GmbH
PubWise, LLLP
OpenX
ConnectAd Realtime GmbH
Fyber
Jampp LTD
Bannernow, Inc.
IQM CORPORATION
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP
Snigel Web Services Limited
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD
M32 Connect Inc
Seedtag Advertising S.L
Nexx360
Welect GmbH
Tapjoy, Inc.
Project Agora Ltd
Sojern, Inc.
HUMAN
Somplo Ltd
OnProspects Ltd
ShareThis, Inc
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Next Millennium Media INC
Flexoffers.com, LLC
AdsWizz Inc.
GP One GmbH
Adlane LTD
AdServing Factory srl
usemax advertisement (Emego GmbH)
BidMachine Inc.
Aniview LTD
Evorra Ltd
AddApptr GmbH
Holid AB
1000mercis (Numberly)
ADWAYS SAS
REMAILME
Sirdata
Terminus Software Inc.
MNTN
Polar Mobile Group Inc.
SheMedia, LLC
YouGov
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Ezoic Inc.
Schober Information Group Deutschland GmbH
Mediasmart Mobile S.L.
twiago GmbH
6Sense Insights, Inc.
Fifty Technology Limited
Audience Solutions S.A.
Habu
TMT Digital Inc
A.Mob
Seeding Alliance GmbH
Pressboard Media Inc
Doceree UK Limited
Integral Ad Science, Inc.
Firstlead GmbH (ADCELL)
Clinch Labs LTD
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Synamedia
ADYOULIKE SA
Bannerflow AB
Proxi.cloud sp. z o.o.
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Arkeero
Brand Advance Ltd
Ströer Digital Media GmbH
ADman Interactive SLU
Keymantics
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
CIBLECLIC
Salestring ApS
Brandhouse/Subsero A/S
Kueez Entertainment Ltd.
Dentsu A/S
A Million Ads
Neodata Group srl
Publisher First, Inc.
Cluep LLC
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Blis Global Limited
IPONWEB GmbH
Axiom Media Connect
SmartyAds Inc.
eBay Inc
Content Ignite
Nielsen International SA
I.R.V. D.O.O.
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
BidTheatre AB
Hybrid Adtech GmbH
RTB House S.A.
Permutive Limited
Solution coupons
Query Click Limited
CITISERVI EUROPE, S.L.
Opt Out Advertising B.V.
Onnetwork Sp. z o.o.
Dynamic 1001 GmbH
TIMEONE PERFORMANCE
iProspect GmbH
Adloox SA
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
agof studies
Mobkoi Ltd
adWMG
Prebid.org
Kargo Global Inc.
Sonic Odeeo ltd
Effiliation / Effinity
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Flashtalking, Inc.
Magnite, Inc. (Outstream)
Permutive Technologies, Inc.
ShinyStat S.p.a.
AA INTERNET-MEDIA Ltd
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Gamoshi Ltd
GfK SE
Smart Analytics SL
Wunderkind Corporation
Vidazoo Ltd
Tri-table Sp. z o.o.
Browsi
Next Media SRL
adality GmbH
Quantcast
Zoomd Ltd.
Sitewit Corp
Roq.ad Inc.
remerge GmbH
Commanders Act
NEXD
SoundCast
Bring! Labs AG
Extreme Reach, Inc
Visarity Technologies GmbH
BeOp
Attributy
Relay42 Netherlands B.V.
Dataseat Ltd
Playhill Limited
Dentsu London Limited
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
TypeA Holdings Ltd
Converge-Digital
BeeswaxIO Corporation
VECTAURY
RevX
Smartclip Hispania S.L.
AirGrid LTD
belboon GmbH
Disqus
xpln.ai SAS
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
ad6media
Realeyes OU
Frameplay Corporation
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Better Ads GmbH
advanced store GmbH
OneFootball GmbH
3Q nexx GmbH
Showheroes SE
BIDSWITCH GmbH
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Turk Telekom
DistroScale, Inc.
Beachfront Media LLC
Mars Media Group
Marfeel Solutions, SL (Compass)
UberMedia, Inc.
Offerista Group GmbH
NetSuccess, s.r.o.
Lotame Solutions, inc
Discover-Tech ltd
Always-Computing SAS
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Signal Digital Inc.
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Live Data Solutions SL
MGID Inc.
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
dataXtrade GmbH
Media16 ltd
VUUKLE DMCC
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
PIA Advertising GmbH
Ingenious Technologies AG
mediarithmics SAS
Adpone SL
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Dable Inc.
smartclip Europe GmbH
ucfunnel Co., Ltd.
Blue
Italiaonline S.p.A.
Arcanor Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.
33Across
Underdog Media LLC
Zemanta Inc.
PML Innovative Media
MADVERTISE MEDIA
Google Advertising Products
Kubient Inc.
Taboola Europe Limited
AntVoice
Azerion Holding B.V.
Pinpoll GmbH
JS Web Production
INVIBES GROUP
Market Resource Partners LLC
MARKETPERF CORP
ADMAX
INNITY
iPROM
Gamesight Inc
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Contacting Us


If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests


If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:


https://g.ezoic.net/privacy/automaker.nl/annualRequestSummary


regarding automaker.nlEmail: