Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.automaker.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Automaker.nl

Over ons privacybeleid

Automaker.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Automaker.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Automaker.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.automaker.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Automaker.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Automaker.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

www.automaker.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Automaker.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Automaker.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Automaker.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Automaker.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Automaker.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automaker.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Automaker.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Automaker.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Automaker.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Automaker.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Automaker.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Automaker.nl. Automaker.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Automaker.nl.


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

automaker.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.


Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Captify Technologies Limited
Mobfox US LLC
Neodata Group srl
MindTake Research GmbH
Aniview LTD
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Automattic Ads
Blue
Rebold Marketing & Communication SLU
AcuityAds Inc.
Digital East GmbH
giosg.com Oy
Adssets AB
Contact Impact GmbH
Ketchup Adv Spa
Timehop, Inc.
ScaleMonk Inc.
Spoods GmbH
Index Exchange, Inc.
Bidtellect, Inc
Adtelligent Inc.
Targetspot Belgium SPRL
Sqreem Technologies Private Limited
Silverbullet Data Services Group
Flexoffers.com, LLC
Research and Analysis of Media in Sweden AB
THE NEWCO S.R.L.
Ad Alliance GmbH
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Bombora Inc.
Triton Digital Canada Inc.
Norstat AS
Digiseg ApS
ADSOCY
Pelmorex Corp.
Impact Tech Inc.
communicationAds GmbH & Co. KG
INVIBES GROUP
InsurAds Technologies SA.
Mediaforce LTD
Mars Media Group
Strossle International AB
Venatus Media Limited
MGID Inc.
SheMedia, LLC
Kayzen
Roq.ad Inc.
A.Mob
Beachfront Media LLC
Piano Software Inc
LoopMe Limited
adhood.com
Relay42 Netherlands B.V.
adbility media GmbH
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Vidoomy Media SL
Listonic Sp. z o.o.
Threedium
MiQ
Clipcentric, Inc.
Pixalate, Inc.
Hybrid Theory
The Kantar Group Limited
twiago GmbH
AdMaxim Inc.
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Bucksense Inc
Noster Finance S.L.
Protected Media LTD
Project Agora Ltd
Brid Video DOO
Arkeero
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Media Square
Sublime
NoBid, Inc.
Nexx360
Publica LLC
Score Media Group GmbH & Co. KG
ADARA MEDIA UNLIMITED
Footballco Media Limited
Skaze
IPSOS MORI UK LTD
Weborama
QuantumCast digital GmbH
glomex GmbH
Octave IP Limited
BidMachine Inc.
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
lead alliance GmbH
N Technologies Inc.
GroupM UK Limited
RTB House S.A.
LiquidM Technology GmbH
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
PML Innovative Media
InMobi Pte Ltd
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
TargetVideo GmbH
Snapsort Inc., operating as Sortable
PROXISTORE
Cookie Market LTD
dataXtrade GmbH
Gamesight Inc
Seven Technologies S.L.
ADUX
Permutive Limited
UberMedia, Inc.
Lifesight Pte. Ltd.
SMARTLINE SYSTEMS
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
MNTN
Permodo GmbH
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
TypeA Holdings Ltd
adsquare GmbH
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Evolution Technologies Inc.
Octaive Ltd.
netzeffekt GmbH
QUARTER MEDIA GmbH
Adventure Media
Simplifi Holdings Inc
Platform161 B.V.
Seznam.cz, a.s.
Adelaide Metrics Inc
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Roku Advertising Services
mainADV Srl
Seenthis AB
HUAWEI Ads
Mediascore mbH
Outbrain UK Ltd
NumberEight Technologies Ltd
ADSTOURS SAS
Widespace AB
Oracle Data Cloud
Mirando GmbH & Co KG
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Xandr, Inc.
Axel Springer Teaser Ad GmbH
EXADS
Delta Projects AB
Revcontent, LLC
Accorp Sp. z o.o.
AUDIOMOB LTD
Crowdy News Ltd
digidip GmbH
Polar Mobile Group Inc.
Opinary GmbH
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Netpoint Media GmbH
PulsePoint, Inc.
Clipr
Sparklit Networks Inc
Persona.ly
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
CASTOOLA D.O.O.
ShareThis, Inc
StackAdapt
mediarithmics SAS
Carbon (AI) Limited
Newsroom AI Ltd
Adverty AB (publ)
Questpass Sp. z o.o.
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Blue Billywig BV
Vidazoo Ltd
Hillside (Sports) GP Limited
UniCredit S.p.A.
Yandex
Somplo Ltd
INFINIA MOBILE S.L.
Insticator, Inc.
Parrable, Inc.
ONEcount
BritePool Inc
adnanny.com SLU
AdQuiver Media SL
C WIRE AG
Magnite, Inc. (Outstream)
advanced store GmbH
Sojern, Inc.
Next Media SRL
GfK SE
bam! interactive marketing GmbH
Sift Media, Inc
Verve Group Europe GmbH
Dailymotion SA
Google Advertising Products
JS Web Production
Keymantics
MobileFuse LLC
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Njuice AB
Quantcast International Limited
Seeding Alliance GmbH
B2B Media Group GmbH
DistroScale, Inc.
Jetpack Digital LLC
numberly
Zeta Global
Appier PTE Ltd
Adnuntius AS
Gamoshi Ltd
Playrcart Limited
Next Millennium Media INC
adrule mobile GmbH
McCann Discipline LTD
Smart Traffik
Passendo Aps
WAM Group Ltd, t/a Admix
Velocity Made Good LLC
Bounce Exchange, Inc
Mobsuccess
42 Ads GmbH
optimise-it GmbH
Jivox Corporation
1Agency
Sirdata
Audience Solutions S.A.
Adxperience SAS
Kameleoon SAS
NextRoll, Inc.
Prebid.org
BYTEDANCE PTE. LTD.
Vibrant Media Limited
Artefact Deutschland GmbH
INFOnline GmbH
Kiosked Ltd
Fandom, Inc.
Bring! Labs AG
RDandX Group DMCC
Tapjoy, Inc.
plista GmbH
Better Banners A/S
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Objective Partners BV
IVO Media Ltd
Seedtag Advertising S.L
Solocal
Global Media & Entertainment Limited
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Justpremium BV
Ogury Ltd.
Lotame Solutions, inc
NEURAL.ONE
Arcspire Limited
SunMedia
Liftoff Mobile, Inc.
Placense Ltd
Rockerbox, Inc
Gemius SA
Adhese
adMarketplace, Inc.
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Consumable, Inc.
BusinessClick
Upwave Inc.
Adomik
Optomaton UG
Beaconspark Ltd
Brand Advance Ltd
Samba TV Inc.
Anzu Virtual Reality LTD
GADSME
EXOCLICK, S.L.
Hurra Communications GmbH
Location Sciences AI Ltd.
Publicis Media GmbH
YOC AG
ADman Interactive SLU
360e-com Sp. z o.o.
Impact+
Query Click Limited
Adkernel LLC
YouGov
Pure Local Media GmbH
EDGE NPD Sp. z o.o.
ADWAYS SAS
Adzymic Pte Ltd
Yahoo EMEA Limited
admetrics GmbH
remerge GmbH
AdTheorent, Inc
SITU8ED SA
FeedAd GmbH
CAKE Software, Inc.
Sovrn Holdings Inc
BidTheatre AB
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Onfocus (Adagio)
ETARGET SE
HUMAN
Teroa S.A.
Ve Global UK Limited
socoto gmbh & co. kg
Bidstack Limited
INIS sp. zo.o.
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Fifty Technology Limited
AdGear Technologies, Inc.
Snigel Web Services Limited
umlaut communication gmbh
Telecoming S.A.
Reignn Platform Ltd
TIMEONE PERFORMANCE
SelectMedia International LTD
EASY Marketing GmbH
Ezoic Inc.
Content Ignite
Hindsight Technology Solutions, Inc.
Dentsu Denmark A/S
dpa-infocom GmbH
Smile Wanted Group
Realytics
Pressboard Media Inc
Salesforce.com, Inc.
Monet Engine Inc
TreSensa Technologies, Inc.
Kochava Inc.
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Localsensor B.V.
Pinpoll GmbH
VUUKLE DMCC
BCOVERY SAS
Crimtan Holdings Limited
Adloox SA
Ermes
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Connatix Native Exchange Inc.
Adnami Aps
TX Group AG
Bertelsmann Data Service GmbH
Avocet Systems Limited
DoubleVerify Inc.​
Smartology Limited
Dataseat Ltd
Frameplay Corporation
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Little Big Data sp. z o.o.
Kertil Iberia SL
Kairion GmbH
Mars Inc.
Arpeely Ltd.
GP One GmbH
Go.pl sp. z o.o.
Axiom Media Connect
OneFootball GmbH
Ensighten
Media16 ltd
FUNKE Digital GmbH
Unruly Group LLC
33Across
Cloud Technologies S.A.
Sportradar AG
WhatRocks Inc.
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
ArtChaos s.r.o.
IPONWEB GmbH
Permutive Technologies, Inc.
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Near Pte Ltd
Dentsu Italia SpA
SpringServe, LLC
Adserve.zone / Artworx AS
Mobkoi Ltd
SPEAKOL DMCC
Adverticum cPlc.
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
OneTag Limited
The ADEX GmbH
Effiliation / Effinity
Mediavine, Inc.
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Lucid Holdings, LLC
The Trade Desk
Radio Net Media Limited
Digital Squad
Evorra Ltd
PubMatic, Inc.
Adikteev
AdColony, Inc.
Solution coupons
ShowHeroes SRL
vitrado GmbH
AWIN AG
Teavaro
OpenX
Criteo SA
Scene Stealer Limited
Smaato, Inc.
Mindlytix SAS
DEFINE MEDIA GMBH
adality GmbH
Magnite, Inc.
Meetrics GmbH
Cuebiq
Kubient Inc.
Unilever Polska sp. z o.o.
adQuery
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Skoiy
Sizmek by Amazon
M32 Connect Inc
Demandbase, Inc.
VIADS ADVERTISING S.L.
Emerse Sverige AB
Zemanta, Inc.
Webgains GmbH
Playhill Limited
Celtra, Inc.
cynapsis interactive GmbH
Sub2 Technologies Ltd
ShinyStat S.p.a.
Market Resource Partners LLC
onlineumfragen.com GmbH
Semasio GmbH
Admixer EU GmbH
Terminus Software Inc.
BRICKS
ConnectAd Realtime GmbH
Adevinta Spain S.L.U.
AAX LLC
Powerspace
Doceree UK Limited
Adlane LTD
1plusX AG
Magnite CTV, Inc.
LiveRamp, Inc.
Innovid Inc.
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Proxi.cloud sp. z.o.o
AdsWizz Inc.
ViewPay
Disqus
GeoEdge
3Q nexx GmbH
SoD ScreenOnDemand GmbH
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
OnAudience Ltd
Smart Adserver
Teemo SA
On Device Research Limited
Adludio Ltd.
Pubfinity LLC
Avantis Video Ltd
Goodeed
NetSuccess, s.r.o.
Commanders Act
Justtag Sp. z o.o.
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
Adtarget Medya A.S.
adWMG
Eulerian Technologies
Ziff Davis LLC
Kairos Fire
Rich Audience Technologies SL
Signal Digital Inc.
AdDefend GmbH
Smartclip Hispania SL
HyperTV Inc.
VECTAURY
The Reach Group GmbH
BEINTOO SPA
Rakuten Marketing LLC
CentralNic Poland sp. z o.o.
Internet BillBoard a.s.
SpearAd GmbH
Comcast International France SAS
TMT Digital Inc
ID5 Technology Ltd
digitalAudience
Visarity Technologies GmbH
CITISERVI EUROPE, S.L.
uppr GmbH
Discover-Tech ltd
Unruly Group Ltd
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Extreme Reach, Inc
Wagawin GmbH
ADITION technologies GmbH
Baidu USA
The Ozone Project Limited
Duration Media, LLC.
BidBerry SRL
ADCELL | Firstlead GmbH
Vidstart LTD
Readpeak Oy
belboon GmbH
DIGITEKA Technologies
Amobee Inc.
United Internet Media GmbH
SPORTORITY UK LTD
Allegro.pl
zeotap GmbH
RevJet
Adpone SL
Triple13 Ltd
Ingenious Technologies AG
Triapodi Ltd.
Eskimi
Hivestack Inc.
LeadsRx, Inc.
INBEV BELGIUM SRL
TripleLift, Inc.
AuDigent
CIBLECLIC
DynAdmic
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
PIXIMEDIA SAS
TabMo SAS
AddApptr GmbH
NEXD
BILENDI SA
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
LifeStreet Corporation
Alliance Gravity Data Media
Cint AB
Click Tech Limited
VLYBY Digital GmbH
Dynata LLC
One Tech Group GmbH
Blockthrough, Inc.
SmartFrame Technologies
smartclip Europe GmbH
NeuStar, Inc.
XChange by SFBX®
Factor Eleven GmbH
Browsi
Programatica de publicidad S.L.
AdView
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
INVIDI technologies AB
Madington
Showheroes SE
Publisher First, Inc.
Truvid Inc.
AntVoice
NETILUM (AFFILAE)
MUSO TNT LIMITED
Marfeel Solutions, SL
Opti Digital SAS
One Planet Only
Epom Ltd.
MISSENA
Audience Network
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
ARKHEUS
Impactify
Mobility-Ads GmbH
Converge-Digital
Nielsen International SA
Zoomd Ltd.
ucfunnel Co., Ltd.
DeepIntent, Inc.
Bannernow, Inc.
Traffective GmbH
Audiencevalue Pte Ltd
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Sharethrough, Inc
The MediaGrid Inc.
Nubo LTD
EMX Digital LLC
ADYOULIKE SA
Apester Ltd
SublimeSkinz - Adledge
iPROM
Rapid Performance GmbH
Onesoon Limited t/a Adalyser
Italiaonline S.p.A.
GlobalWebIndex
BLIINK SAS
Good-Loop Ltd
Imonomy
BIDSWITCH GmbH
Rezonence Limited
Between Exchange
GeistM Technologies LTD
Gamned
Realeyes OU
: Tappx
Hashtag Labs Inc.
VOLPI IMMOBILIER
usemax advertisement (Emego GmbH)
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
EASYmedia GmbH
Adtriba GmbH
PubWise, LLLP
Spotad
BeOp
Fiducia DLT Limited
Stream Eye OOD
Samba TV UK Limited
AirGrid LTD
AdSpirit GmbH
Adsolutions BV
TV SQUARED LIMITED
Ströer SSP GmbH (SSP)
AREIA (ADLOOP)
SMARTSTREAM.TV GmbH
Mobile Professionals BV
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
BeeswaxIO Corporation
Collective Europe Ltd.
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Exit Bee Limited
Yieldlab AG
Underdog Media LLC
SINGLESPOT SAS
MediaMath, Inc.
MADVERTISE MEDIA
Ströer SSP GmbH (DSP)
Goldbach Group AG
audio content & control GmbH
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
GeoProve
Tapad, Inc.
Dianomi PLC
Adsonica
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Quantyoo GmbH & Co. KG
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Experian Limited
Natexo Spain
Bannerflow AB
Fusio by S4M
Converto AG
Admo.tv (Clickon)
Tangoo Srl
Cluep LLC
Betgenius Ltd
Wizaly
WebAds B.V
Sonic Odeeo ltd
Botman Networks (P) Ltd
NEORY GmbH
Adform
Mediasmart Mobile S.L.
A Million Ads Ltd
INNITY
Adtube AS
appTV Ltd.
SoundCast
Blingby LLC
DNA-I.COM
MEDIAMETRIE
Aarki, Inc.
ARMIS SAS
BSmartData GmbH
Fido S.r.l
Jaduda GmbH
Maiden Marketing Pte Ltd
Inskin Media LTD
OnProspects Ltd
6Sense Insights, Inc.
Amnet GmbH
Pulse Innovations Limited
Luna Media Group LLC
emetriq GmbH
KUPONA GmbH
Clinch Labs LTD
Aptivio Inc
Comscore B.V.
Azerion Holding B.V.
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Brand Metrics Sweden AB
Exactag GmbH
TAPTAP Digital SL
The Procter & Gamble Company
Cavai AS & UK
Skimbit Ltd
Yieldlove GmbH
RevX
adbalancer Werbeagentur GmbH
Liveintent Inc.
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Konodrac S.L.
Onnetwork Sp. z o.o.
Golden Bees
SpotX, Inc
Notify
Performax.cz, s.r.o.
Channel Pilot Solutions GmbH
Advisible AB
Jellyfish France
VGI CTV, Inc
Viznet
Eyeota Pte Ltd
Media.net Advertising FZ-LLC
Jampp LTD
diva-e products
zillian sa
ADventori SAS
Oracle Data Cloud - Moat
Resolution Media München GmbH
AudienceRun corp
VRTCAL Markets Inc
MARKETPERF CORP
Amazon Advertising
Epsilon
Blis Media Limited
Yieldmo, Inc.
Sonobi, Inc
AerServ LLC
retailAds GmbH & Co. KG
agof studies
Improve Digital
travel audience GmbH
Deutsche Post AG
Confiant Inc.
GumGum, Inc.
Brave People Ltd.
Online Solution
jsdelivr.com
Knorex
Hybrid Adtech GmbH
Alphalyr SAS
Fyber
Maximus Live LLC
Otto (GmbH & Co KG)
Synkd Ltd.
crossvertise GmbH
AudienceProject Aps
Moloco, Inc.
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Opt Out Advertising B.V.
Mediakeys Platform
YieldLift LLC
Teads
IQM CORPORATION
Integral Ad Science, Inc.
Adobe Advertising Cloud
Dynamic 1001 GmbH
Samsung Ads
Smadex SL
Welect GmbH
ad6media
Kwanko
PRECISO SRL
Glimpse Protocol Limited
THE LINEA 1 MKT SL
Nielsen Marketing Cloud
Audiencerate LTD
eBay Inc
Unmatched Solutions Limited
Ströer Digital Media GmbH
Bandsintown Amplified LLC
iProspect GmbH
Hyper LLC
MyTraffic
Viewdeos 2015 LTD
Caroda s.r.o.
Videobyte Inc
Dentsu London Limited
Acxiom
ADRENALEAD
Flashtalking, Inc.
OpenWeb LTD
Nativo, Inc.
wetter.com GmbH
Audienzz AG
video intelligence AG
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Sirdata Cookieless
Taboola Europe Limited
Reveal Mobile Inc
Pexi B.V.
I.R.V. D.O.O.
Kargo Global Inc.
SmartyAds Inc.
Bigabid Media ltd
Quality Media Network GmbH
Livewrapped AB
Resono B.V.
Mobilewalla, Inc.
Nano Interactive GmbH
Habu
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Contacting Us


If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests


If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:


https://g.ezoic.net/privacy/automaker.nl/annualRequestSummary


regarding automaker.nlEmail: