Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.automaker.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Automaker.nl

Over ons privacybeleid

Automaker.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Automaker.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Automaker.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.automaker.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Automaker.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Automaker.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

www.automaker.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Automaker.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Automaker.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Automaker.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Automaker.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Automaker.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automaker.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Automaker.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Automaker.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Automaker.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Automaker.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Automaker.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Automaker.nl. Automaker.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Automaker.nl.


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

automaker.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.


Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Beaconspark Ltd
Little Big Data sp. z o.o.
Clipr
SpearAd GmbH
EXOCLICK, S.L.
Tapad, Inc.
Dentsu London Limited
Yieldmo, Inc.
Videobyte Inc
cynapsis interactive GmbH
Addrelevance
JS Web Production
adWMG
OneFootball GmbH
Mediakeys Platform
Nielsen LLC
diva-e products
Dentsu Denmark A/S
Mars Inc.
Dynamic 1001 GmbH
THE NEWCO S.R.L.
Bannernow, Inc.
Bertelsmann Data Service GmbH
Sparklit Networks Inc
BidTheatre AB
Comcast International France SAS
SINGLESPOT SAS
WAM Group Ltd, t/a Admix
AerServ LLC
Brand Metrics Sweden AB
Carbon (AI) Limited
INFINIA MOBILE S.L.
Azerion Holding B.V.
Rich Audience Technologies SL
Snapsort Inc., operating as Sortable
BIDSWITCH GmbH
Listonic Sp. z o.o.
Mobility-Ads GmbH
MyTraffic
Adzymic Pte Ltd
Axiom Media Connect
onlineumfragen.com GmbH
Adevinta Spain S.L.U.
MGID Inc.
Smartclip Hispania SL
VLYBY Digital GmbH
VECTAURY
Solocal
Otto (GmbH & Co KG)
Aarki, Inc.
Botman Networks (P) Ltd
Publica LLC
IQM CORPORATION
appTV Ltd.
Cluep LLC
Captify Technologies Limited
Index Exchange, Inc.
ConnectAd Realtime GmbH
Pelmorex Corp.
MEDIAMETRIE
FUNKE Digital GmbH
MUSO TNT LIMITED
NEORY GmbH
Welect GmbH
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
The ADEX GmbH
Eulerian Technologies
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
NextRoll, Inc.
Mirando GmbH & Co KG
Octaive Ltd.
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Mediascore mbH
Rapid Performance GmbH
Kameleoon SAS
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Spoods GmbH
33Across
mediarithmics SAS
Programatica de publicidad S.L.
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Allegro.pl
Flashtalking, Inc.
Sojern, Inc.
Rebold Marketing & Communication SLU
AddApptr GmbH
Powerspace
Habu
Adkernel LLC
adhood.com
GeistM Technologies LTD
Moloco, Inc.
ARKHEUS
The Reach Group GmbH
Consumable, Inc.
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
Hillside (Sports) GP Limited
Ketchup Adv Spa
twiago GmbH
Next Media SRL
InsurAds Technologies SA.
Fandom, Inc.
Seedtag Advertising S.L
Audience Solutions S.A.
Beachfront Media LLC
Clinch Labs LTD
Epom Ltd.
socoto gmbh & co. kg
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Adsonica
Outbrain UK Ltd
Betgenius Ltd
HUMAN
Ve Global UK Limited
AuDigent
Good-Loop Ltd
BeeswaxIO Corporation
On Device Research Limited
Polar Mobile Group Inc.
Discover-Tech ltd
IPSOS MORI UK LTD
Stream Eye OOD
NEXD
Artefact Deutschland GmbH
Justpremium BV
Sift Media, Inc
Oracle Data Cloud
Ad Alliance GmbH
Adverticum cPlc.
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Unilever Polska sp. z o.o.
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Sovrn Holdings Inc
Marfeel Solutions, SL
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
optimise-it GmbH
Konodrac S.L.
glomex GmbH
Somplo Ltd
Bucksense Inc
Seeding Alliance GmbH
Sirdata Cookieless
Oracle Data Cloud - Moat
admetrics GmbH
Apester Ltd
Dataseat Ltd
BidMachine Inc.
EASY Marketing GmbH
Caroda s.r.o.
Mobfox US LLC
DynAdmic
BritePool Inc
Triapodi Ltd.
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Upwave Inc.
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
AirGrid LTD
smartclip Europe GmbH
Golden Bees
ADYOULIKE SA
Nubo LTD
wetter.com GmbH
zillian sa
1Agency
UniCredit S.p.A.
Research and Analysis of Media in Sweden AB
SNAPUPP TECHNOLOGIES SL
Audience Network
Duration Media, LLC.
Quality Media Network GmbH
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Rakuten Marketing LLC
Onnetwork Sp. z o.o.
Kairos Fire
RDandX Group DMCC
Hurra Communications GmbH
Bring! Labs AG
NEURAL.ONE
Internet BillBoard a.s.
adrule mobile GmbH
Knorex
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Zeta Global
Blue Billywig BV
Platform161 B.V.
Zemanta, Inc.
Rezonence Limited
eBay Inc
Solution coupons
Digital East GmbH
Luna Media Group LLC
uppr GmbH
Magnite CTV, Inc.
travel audience GmbH
Persona.ly
PROXISTORE
Kochava Inc.
ADWAYS SAS
Timehop, Inc.
Hashtag Labs Inc.
Amobee Inc.
InMobi Pte Ltd
Telecoming S.A.
adnanny.com SLU
ETARGET SE
INIS sp. zo.o.
Innovid Inc.
Publisher First, Inc.
Squared SAS
AA INTERNET-MEDIA Ltd
digitalAudience
Mediaforce LTD
One Planet Only
Paypersale.ru
Integral Ad Science, Inc.
Appier PTE Ltd
Deutsche Post AG
Smart Traffik
Resolution Media München GmbH
Strossle International AB
VOLPI IMMOBILIER
Skimbit Ltd
Fyber
NeuStar, Inc.
Yieldlove GmbH
Nativo, Inc.
Cavai AS & UK
Ströer Digital Media GmbH
Eyeota Pte Ltd
plista GmbH
usemax advertisement (Emego GmbH)
Impact Tech Inc.
TargetVideo GmbH
Evolution Technologies Inc.
Permutive Limited
Vidoomy Media SL
Near Pte Ltd
Project Agora Ltd
Underdog Media LLC
Bannerflow AB
Connatix Native Exchange Inc.
Kertil Iberia SL
Webgains GmbH
Query Click Limited
Opt Out Advertising B.V.
Localsensor B.V.
Notify
Tapjoy, Inc.
Radio Net Media Limited
Truvid Inc.
Roku Advertising Services
Scene Stealer Limited
EMX Digital LLC
Market Resource Partners LLC
adbility media GmbH
Audienzz AG
Acxiom
Blis Media Limited
AdTheorent, Inc
Online Solution
Channel Pilot Solutions GmbH
Pulse Innovations Limited
TV SQUARED LIMITED
Simplifi Holdings Inc
retailAds GmbH & Co. KG
THE LINEA 1 MKT SL
Browsi
Commanders Act
BSmartData GmbH
Ezoic Inc.
ShinyStat S.p.a.
Smile Wanted Group
Liftoff Mobile, Inc.
3Q nexx GmbH
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Keymantics
mainADV Srl
TX Group AG
iProspect GmbH
The Trade Desk
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Adnuntius AS
INVIDI technologies AB
Salesforce.com, Inc.
Lotame Solutions, inc
ONEcount
AdSpirit GmbH
Yieldlab AG
Teemo SA
Demandbase, Inc.
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Google Advertising Products
SMARTLINE SYSTEMS
LiveRamp, Inc.
AcuityAds Inc.
Proxi.cloud sp. z.o.o
Netpoint Media GmbH
Media16 ltd
Realytics
Adpone SL
lead alliance GmbH
SPORTORITY UK LTD
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
ADARA MEDIA UNLIMITED
Piano Software Inc
Pubfinity LLC
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Ogury Ltd.
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
DeepIntent, Inc.
Impactify
ADRENALEAD
Gamesight Inc
SmartyAds Inc.
Smaato, Inc.
Liveintent Inc.
INNITY
AUDIOMOB LTD
Blockthrough, Inc.
GADSME
Advisible AB
GumGum, Inc.
Widespace AB
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Insticator, Inc.
: Tappx
Factor Eleven GmbH
OnAudience Ltd
Imonomy
Silverbullet Data Services Group
StackAdapt
AdsWizz Inc.
Mobsuccess
B2B Media Group EMEA
Aniview LTD
GeoEdge
Opti Digital SAS
NetSuccess, s.r.o.
Taboola Europe Limited
Adtelligent Inc.
Baidu USA
Evorra Ltd
YouGov
Freshclip GmbH & Co. KG
Criteo SA
ShareThis, Inc
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Hybrid Theory
GlobalWebIndex
Dentsu Aegis Network Italia SpA
Pure Local Media GmbH
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Reveal Mobile Inc
TabMo SAS
Bigabid Media ltd
Mobilewalla, Inc.
Relay42 Netherlands B.V.
Experian Limited
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Semasio GmbH
OpenWeb LTD
Digital Squad
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
AdQuiver Media SL
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Adlane LTD
Signal Digital Inc.
Sportradar AG
Admixer EU GmbH
Adsolutions BV
HUAWEI Ads
Spotible
Ermes
Permutive Technologies, Inc.
Reignn Platform Ltd
Protected Media LTD
SelectMedia International LTD
TreSensa Technologies, Inc.
video intelligence AG
Celtra, Inc.
TAPTAP Digital SL
Amazon Advertising
Brave People Ltd.
NETILUM (AFFILAE)
Emerse Sverige AB
ID5 Technology Ltd
Readpeak Oy
Hybrid Adtech GmbH
BILENDI SA
AdGear Technologies, Inc.
Roq.ad Inc.
Sizmek by Amazon
Mobile Professionals BV
Samba TV Inc.
Flexoffers.com, LLC
Arkeero
6Sense Insights, Inc.
Adtarget Medya A.S.
Location Sciences AI Ltd.
Publicis Media GmbH
Inskin Media LTD
NumberEight Technologies Ltd
Brid Video DOO
Alliance Gravity Data Media
GfK SE
Mars Media Group
Questpass Sp. z o.o.
Verizon Media EMEA Limited
Delta Projects AB
AdColony, Inc.
Newsroom AI Ltd
Kayzen
Adserve.zone / Artworx AS
Pinpoll GmbH
digidip GmbH
Nexx360
Unruly Group LLC
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Jivox Corporation
TypeA Holdings Ltd
Next Millennium Media INC
Avocet Systems Limited
Content Ignite
Between Exchange
Fido S.r.l
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Kargo Global Inc.
Seznam.cz, a.s.
ScaleMonk Inc.
Wizaly
Cuebiq
Adludio Ltd.
Skaze
Global Media & Entertainment Limited
Xandr, Inc.
OpenX
Dynata LLC
Fiducia DLT Limited
Opinary GmbH
BEINTOO SPA
ADSOCY
MNTN
Norstat AS
WhatRocks Inc.
Wagawin GmbH
belboon GmbH
Tangoo Srl
Crimtan Holdings Limited
SpringServe, LLC
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
DistroScale, Inc.
Prebid.org
Avantis Video Ltd
Adloox SA
DoubleVerify Inc.​
Mediasmart Mobile S.L.
CIBLECLIC
RTB House S.A.
Smartology Limited
FeedAd GmbH
Disqus
PRECISO SRL
Hindsight Technology Solutions, Inc.
Glimpse Protocol Limited
TMT Digital Inc
Epsilon
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Digiseg ApS
Kairion GmbH
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Placense Ltd
Smadex SL
ADUX
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Collective Europe Ltd.
SheMedia, LLC
Contact Impact GmbH
EDGE NPD Sp. z o.o.
Livewrapped AB
GroupM UK Limited
LifeStreet Corporation
Fifty Technology Limited
Leadoo Marketing Technologies Ltd
SpotX, Inc
RevX
Vidazoo Ltd
Crowdy News Ltd
TripleLift, Inc.
remerge GmbH
360e-com Sp. z o.o.
Traffective GmbH
SPEAKOL DMCC
Teads
Magnite, Inc. (Outstream)
Sonobi, Inc
42 Ads GmbH
QuantumCast digital GmbH
Media.net Advertising FZ-LLC
Meetrics GmbH
Bidstack Limited
Lucid Holdings, LLC
Threedium
dataXtrade GmbH
Accorp Sp. z o.o.
zeotap GmbH
Visarity Technologies GmbH
UberMedia, Inc.
Anzu Virtual Reality LTD
AudienceRun corp
ucfunnel Co., Ltd.
Jetpack Digital LLC
ADventori SAS
Ströer SSP GmbH (SSP)
DEFINE MEDIA GMBH
Revcontent, LLC
A.Mob
Ensighten
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
PubMatic, Inc.
Nano Interactive GmbH
AntVoice
BRICKS
Pressboard Media Inc
Amnet GmbH
Alphalyr SAS
BYTEDANCE PTE. LTD.
PIXIMEDIA SAS
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Adnami Aps
SITU8ED SA
RevJet
GeoProve
MobileFuse LLC
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
The Kantar Group Limited
Sub2 Technologies Ltd
GP One GmbH
LiquidM Technology GmbH
Triton Digital Canada Inc.
Adobe Advertising Cloud
Neodata Group srl
KUPONA GmbH
Comscore B.V.
MiQ
advanced store GmbH
iPROM
Remixd Media, Inc.
Go.pl sp. z o.o.
Axonix LTD
Kubient Inc.
Realeyes OU
BeOp
Media Square
Viralize SRL
Permodo GmbH
The Procter & Gamble Company
Jaduda GmbH
Seenthis AB
SMARTSTREAM.TV GmbH
Footballco Media Limited
SublimeSkinz - Adledge
Automattic Ads
Smart Adserver
emetriq GmbH
Improve Digital
Velocity Made Good LLC
Viznet
Monet Engine Inc
agof studies
Adtriba GmbH
YieldLift LLC
Converto AG
Admo.tv (Clickon)
ARMIS SAS
Pixalate, Inc.
Verve Group Europe GmbH
Converge-Digital
Arcspire Limited
Confiant Inc.
AdMaxim Inc.
Sonic Odeeo ltd
YOC AG
MARKETPERF CORP
Adverty AB (publ)
adsquare GmbH
Clipcentric, Inc.
Weborama
SoundCast
Optomaton UG
Audiencerate LTD
Impact+
NoBid, Inc.
United Internet Media GmbH
Vidstart LTD
VGI CTV, Inc
Quantcast International Limited
Teroa S.A.
Click Tech Limited
OneTag Limited
Cloud Technologies S.A.
Pexi B.V.
WebAds B.V
ADITION technologies GmbH
Sharethrough, Inc
MADVERTISE MEDIA
Kiosked Ltd
bam! interactive marketing GmbH
Objective Partners BV
Ingenious Technologies AG
Aptivio Inc
Noster Finance S.L.
adMarketplace, Inc.
MindTake Research GmbH
Onesoon Limited t/a Adalyser
Kwanko
LeadsRx, Inc.
1plusX AG
Effiliation / Effinity
I.R.V. D.O.O.
Clever Advertising, Lda.
Unmatched Solutions Limited
Vibrant Media Limited
M32 Connect Inc
Adssets AB
Frameplay Corporation
communicationAds GmbH & Co. KG
AudienceProject Aps
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
CentralNic Poland sp. z o.o.
Better Banners A/S
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Sqreem Technologies Private Limited
Magnite, Inc.
Sirdata
Bombora Inc.
Fusio by S4M
XChange by SFBX®
Cookie Market LTD
AAX LLC
PubWise, LLLP
N Technologies Inc.
Sublime
Bidtellect, Inc
Goodeed
Maiden Marketing Pte Ltd
Zoomd Ltd.
Adelaide Metrics Inc
netzeffekt GmbH
Onfocus (Adagio)
MISSENA
Unruly Group Ltd
Adhese
BidBerry SRL
Resono B.V.
Adform
ADman Interactive SLU
EASYmedia GmbH
Viewdeos 2015 LTD
PML Innovative Media
Exit Bee Limited
IPONWEB GmbH
numberly
vitrado GmbH
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Ströer SSP GmbH (DSP)
Bandsintown Amplified LLC
adality GmbH
INVIBES GROUP
Madington
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Goldbach Group AG
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Gemius SA
Arrivalist Co
AWIN AG
Terminus Software Inc.
OnProspects Ltd
ArtChaos s.r.o.
INFOnline GmbH
Mediavine, Inc.
adQuery
VUUKLE DMCC
Samsung Ads
Bounce Exchange, Inc
Lifesight Pte. Ltd.
Parrable, Inc.
ViewPay
Gamoshi Ltd
Justtag Sp. z o.o.
DNA-I.COM
Quantyoo GmbH & Co. KG
McCann Discipline LTD
Exactag GmbH
SunMedia
SmartFrame Technologies
Skoiy
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
BLIINK SAS
CAKE Software, Inc.
AdView
Venatus Media Limited
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Ziff Davis LLC
Triple13 Ltd
Extreme Reach, Inc
The Ozone Project Limited
AdDefend GmbH
Cint AB
Blue
Hivestack Inc.
Dianomi ltd
QUARTER MEDIA GmbH
Nielsen Marketing Cloud
jsdelivr.com
Jellyfish France
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
ADSTOURS SAS
Passendo Aps
Dailymotion SA
Spotad
Showheroes SE
audio content & control GmbH
Samba TV UK Limited
One Tech Group GmbH
VRTCAL Markets Inc
SoD ScreenOnDemand GmbH
Brand Advance Ltd
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
A Million Ads Ltd
ad6media
Doceree UK Limited
DIGITEKA Technologies
AREIA (ADLOOP)
VIADS ADVERTISING S.L.
LoopMe Limited
Mindlytix SAS
The MediaGrid Inc.
TIMEONE PERFORMANCE
Mobkoi Ltd
Targetspot Belgium SPRL
HyperTV Inc.
ADCELL | Firstlead GmbH
BusinessClick
Inspired Mobile Limited
Blingby LLC
Performax.cz, s.r.o.
IVO Media Ltd
Adikteev
Gamned
Maximus Live LLC
adbalancer Werbeagentur GmbH
Playrcart Limited
MediaMath, Inc.
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Adxperience SAS
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Contacting Us


If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests


If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:


https://g.ezoic.net/privacy/automaker.nl/annualRequestSummary


regarding automaker.nlEmail: