Algemene Voorwaarden Automaker.nl 2015 ©

Artikel 1. DEFINITIES

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

  1. Autobezitter: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die voor autoreparaties gebruik maakt van de Site;
  2. Automaker.nl: Arthur Soghomonyan, handelend onder de naam Automaker.nl (hierna ”Automaker.nl” ). Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Automaker.nl;
  3. Garage: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon waarmee Automaker.nl een overeenkomst heeft en die haar diensten met betrekking tot autoreparaties via Automaker.nl beschikbaar stelt voor Autobezitter;
  4. Informatie: alle door Garage aan Automaker.nl ter beschikking gestelde informatie of gegevens;
  5. Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij Automaker.nl zich jegens Garage verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
  6. Site: de website www.automaker.nl. Deze bestaat onder andere uit een zoekmodule, een boekingsmodule en een technische helpdesk-module;
  7. Werkzaamheden: alle door Automaker.nl ten behoeve van Autobezitter en Garage aangeboden diensten via de Site, inhoudende onder andere het ten behoeve van autoreparaties voor de Autobezitter matchen van haar en Garage, welke laatste gevestigd is in de omgeving waar de Autobezitter woonachtig is;

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Automaker.nl zich via de Site verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Garages.
2.2       Automaker.nl is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.
2.3       Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4       Indien er een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
2.5       Automaker.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Garage van de hand.

Artikel 3. GEGEVENS GARAGE

3.1       De Garage is gehouden om alle Informatie welke Automaker.nl naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht via de Site of op andere door Automaker.nl gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Automaker.nl te stellen.
3.2       Automaker.nl heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de Garage aan de in het eerste genoemde verplichting heeft voldaan.
3.3       De Garage vrijwaart Automaker.nl voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

4.1       Automaker.nl voert de Opdracht uit naar beste kunnen.
4.2       Automaker.nl bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.
4.3       Automaker.nl heeft het recht om de Garage die niet (meer) online beschikbaar is, niet de via de Site aangegeven prijsgarantie hanteert, dan wel zich op enige wijze onrechtmatig jegens Automaker.nl gedraagt, te blokkeren.

Artikel 5. ONDERHOUD

Automaker.nl is gerechtigd de Site (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang te beperken voor onderhoud en andere werkzaamheden, zonder dat hierdoor enig recht van de Garage op schadevergoeding jegens Automaker.nl ontstaat.

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1       Het uitvoeren van de Werkzaamheden door Automaker.nl houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Automaker.nl rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Werkzaamheden behoren toe aan Automaker.nl.
6.2       Het is de Garage uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Automaker.nl zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Automaker.nl gebruiksrechten heeft verworven te openbaren of te exploiteren.

Artikel 7. OVERMACHT

7.1       Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
7.2       In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. PRIJS EN BETALING

8.1       De door Automaker.nl uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van de via de Site aangegeven prijzen en wijze aan de Garage in rekening gebracht. Betaling door de Garage voor de uitgevoerde Werkzaamheden van Automaker.nl is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden.
8.2       Indien na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Automaker.nl gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
8.3       Bij Automaker.nl geldt er een “Niet tevreden? Geld terug! garantie”. Bij het doorgeven van ontevredenheid voor de eerste dag van de eerstvolgende maand en bij geen aanvragen ontvangen of geen toegang tot account hebben, keert Automaker.nl het maandbedrag van maximaal één maand terug. Ook kan er in dit geval gekozen worden voor één maand gratis tegoed om dit te compenseren. Ook hier geldt er een maximum van één maand.

Artikel 9. DISCLAIMER

9.1       Automaker.nl heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
9.2       Een aantal onderdelen van de Site waaronder de gegevens van de Autobezitter , zijn echter afkomstig van die Autobezitter en/of derden. Dientengevolge is Automaker.nl niet aansprakelijk voor de door derden via de Site aan Automaker.nl beschikbaar gestelde informatie.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

10.1     Automaker.nl is niet aansprakelijk voor schade van de Garage die niet het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht door Automaker.nl.
10.2     Automaker.nl is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Automaker.nl.
10.3     Automaker.nl is jegens de Garage uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 11. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

11.1     Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen de Garage en Automaker.nl door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
11.2     De Garage en Automaker.nl zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
11.3     Zowel de Garage als Automaker.nl zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
11.4     De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie.

Artikel 12. PRIVACY

Ten behoeven van de uitvoering van de Werkzaamheden, dient Automaker.nl persoonsgegevens te verzamelen. Automaker.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

13.1     De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht.
13.2     Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank te Maastricht. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Maastricht en zijn opgenomen op de website van Automaker.nl www.automaker.nl.